Мисия и ценности

A A A

МИСИЯТА на Държавно предприятие „Радиоактивни отпадъци” е безопасно управление на радиоактивните отпадъци, генерирани от АЕЦ и от ядрените приложения в медицината, промишлеността, науката и образованието на територията на Република България.
За да изпълним нашата специална и значима мисия, ние изградихме много важен за общата ни работа набор от ЦЕННОСТИ.


1. БЕЗОПАСНОСТ: Приемаме и спазваме изискванията за безопасност на труда, пожарна безопасност, ядрена безопасност, радиационна защита и екологични норми и стандарти. Безопасността на персонала и населението е наш пръв приоритет пред всички други аспекти на управлението на радиоактивните отпадъци.


2. ЧЕСТНОСТ И ПОЧТЕНОСТ: Ние работим честно, открито и добросъвестно.


3. СТРЕМЕЖ КЪМ УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ И УСВОЯВАНЕ НА ЗНАНИЯ: Ние се стремим към непрекъснато подобрение     на нашата работа чрез образование и обучение, прилагане на най-добрия международен опит и съхраняване и предаване на натрупаните знания.


4. ЛИЧНА ОТГОВОРНОСТ: Ние носим лична отговорност за изпълняваната работа, за опазване на получената информация и имуществото на Предприятието.


5. ПРОЗРАЧНОСТ: Ние изграждаме доверие с всички заинтересовани страни чрез прозрачност и откритост в комуникациите, като обръщаме специално внимание на местното население в районите на разполагане на нашите съоръжения.


Нашият стремеж в дългосрочен план е да сме динамична, отговорна и адаптивна организация, която изпълнява мандата на обществото за безопасно управление на РАО, за защита на населението и околната среда, сега и С ГРИЖА ЗА БЪДЕЩЕТО.

Нагоре