Нашата организация

A A A

Статут

Държавно предприятие „Радиоактивни отпадъци“ е юридическо лице по смисъла на чл. 62, ал. 3 от Търговския закон, образува­но на основание чл. 78, ал. 1 от Закона за безопасно използване на ядрената енергия, със седалище София и със специализирани поделения в страната.

Управление

Органи на управление на Пред­приятието са:

1. Министърът на енергети­ката;

2. Управителният съвет на Държавно пред­приятие „Радиоактивни отпадъци“;

3. Изпълнителният директор.

Държавно предприятие „Радиоактивни отпадъци“ се пред­ставлява от изпълнителния директор.

Структура

Държавно предприятие “Радиоактивни отпадъци” се състои от:

1. Главно управление;

2. Специализирани поделения по местонахождението на ядрените съоръжения.

Изпълнителният директор осъщест­вява управлението на ДП РАО на три управленски нива:

Първо управленско ниво: заместник изпълнителен директор с ресор “Управление на РАО и извеждане от експлоатация”, заместник изпълнителен директор с ресор “Финанси, администрация и сигурност”, ръководители на управления и ръководители на отдели на пряко подчинение на изпълнителния директор;

Второ управленско ниво: главни инженери на специализирани поделения и ръководители на отдели;

Трето управленско ниво: ръководители на сектори.

Като постоянно действащи помощни консултативни органи на изпълни­телния директор се сформират технически експертен съвет и финансово-стопански съвет.

Функциите, управлението и структурата на ДП РАО са подробно регламентирани в “Правилник за устройството и дейността на ДП РАО”.

Нагоре