Социална отговорност

A A A

Сред основните ценности в културата на Държавно предприятие „Радиоактивни отпадъци” е дълбокото уважение към местните общности в териториите, където има разположени съоръжения за РАО. С тази нагласа Предприятието се стреми да бъде част от социалния живот на общините домакини, като подкрепя и взема непосредствено участие в различни местни инициативи. Приносът на ДП РАО за обществения живот се изразява и в създаването на собствени събития, които се вписват в културните и спортните традиции на общините или предлагат оригинална инициатива, която да провокира интереса на обществеността. Така ДП РАО стана инициатор на няколко социални събития (Празник на меда, детски Великденски конкурс, срещи с пенсионерски клубове и с ученически групи и др.), които постепенно се превърнаха в ежегодна традиция и се очакват с интерес и желание от страна на местните общности.

С убеждението, че приемните общини заслужават специално внимание от страна на държавата за своята толерантност, Предприятието, заедно с местната власт, предприе законодателни инициативи, в резултат на които районите на Козлодуй и Нови хан през 2012 г. за първи път получиха целево подпомагане за социално значими инфраструктурни проекти. Средства по тази линия се предвиждат за следващите 20 години.

Като социално отговорна организация ДП РАО се стреми и към подобряване на общото качество на живот на служителите на Предприятието, осигуряване на адекватни условия за работа, повишаване на квалификацията, профилактично лечение, насърчаване и подпомагане на спортни и културата инициативи. По този начин ръководството на ДП РАО демонстрира уважение към труда и приноса на всички свои служители и подпомага устойчивото развитие на един екип с визия за здравето на хората и за опазване на околната среда

Нагоре