Финансиране

A A A

Дейностите и издръжката на Предприятието се финансират със средства от фонд „Радиоактивни отпадъци“ (фонд „РАО“) и фонд „Извеждане от експлоатация на ядрени съоръжения“ (фонд „ИЕЯС“) към министъра на икономиката и енергетиката  при условията и по реда на Закона за безопасно използване на ядрената енергия (ЗБИЯЕ), Наредбата за реда за установяване, събиране, разходване и контрол на средствата и за размера на дължимите вноски във фонд „Радиоактивни отпадъци“ и Наредбата за реда за установяване, събиране, разходване и контрол на средствата и за размера на дължимите вноски във фонд „Извеждане от експлоатация на ядрени съ­оръжения“.

Дейността по извеждане от експлоа­тация на ядрени съоръжения се финансира и със средства от Международен фонд Коз­лодуй (МФК) чрез Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР).

Взаимоотношенията между фонд „РАО“, фонд „ИЕЯС“ и ДП РАО се регламенти­рат с договори, които се сключват ежегодно между председателя на управителния съвет на фонд „РАО“, съответно на фонд „ИЕЯС“, и изпълнителния директор на Предприяти­ето, а взаимоотношенията с ЕБВР – чрез споразумения.

Нагоре