Функции

A A A

Ние сме натоварени с отговорната задача да опазваме околната среда и да се грижим за здравето и безопасността на хората, като управляваме и съхраняваме радиоактивните отпадъци, генерирани от ядрените приложения в енергетиката, промишлеността, медицината и бита.

Нашата основна дейност е свързана със събирането, манипулирането, предварителната обработка, преработката, кондиционирането, съхраняването и погребването на радиоактивните отпадъци, включително извеждането от експлоатация на съоръжения за управление на радиоактивни отпадъци.

ДП РАО разполага с всички необходими документи и разрешителни, издадени от оторизирания орган за контрол на ядрената безопасност в България – Агенцията за ядрено регулиране. Предприятието има лицензии за експлоатация на ядрено съоръжение за управление на радиоактивни отпадъци чрез специализираното поделение „РАО – Козлодуй” и чрез специализираното поделение „ПХРАО – Нови хан”, както и лицензия за превоз на радиоактивни вещества. ДП РАО притежава и лицензии за извеждане от експлоатация на 1 – 2 блок на АЕЦ “Козлодуй”, както и за управление на 3 и 4 блок като съоръжения за РАО – чрез специализирано поделение “Извеждане от експлоатация 1-4 блок”.

Нагоре