Нормативна уредба

A A A
Наредба за радиационна защита, в сила от 20.02.2018 г.
Закон за изменение и допълнение на Закона за безопасно използване на ядрената енергия (ЗИД на ЗБИЯЕ), в сила от 01.01.2018 г.
Закон за безопасно използване на ядрената енергия
Национална стратегия за управление на ОЯГ и РАО до 2030 г.
Наредба за реда за установяване, събиране, разходване и контрол на средствата и за размера на дължимите вноски във фонд “Извеждане от експлоатация на ядрени съоръжения”
Наредба за реда за установяване, събиране, разходване и контрол на средствата и за размера на дължимите вноски във фонд “Радиоактивни отпадъци”
Наредба за безопасност при извеждане от експлоатация на ядрени съоръжения
Наредба за безопасност при управление на радиоактивни отпадъци
Наредба за условията и реда за извършване на превоз на радиоактивни вещества
Наредба за условията и реда за предаване на радиоактивни отпадъци в ДП РАО
Ръководство на АЯР за структура и съдържание на План за извеждане от експлоатация на ядрен енергиен блок
Ръководство на АЯР за радиационна защита при извеждане от експлоатация
Ръководство на АЯР за освобождаване от регулиране на сгради и площадки на ядрени съоръжения
Ръководство на АЯР за безопасен превоз на радиоактивни материали
Правилник за устройството и дейността на ДП РАО (ДВ,бр. 85/16.10.2018 г.)
Нагоре