(Български) ОП-28/31.10.2017 г. Покана по чл. 191, ал. 1, т.1 от ЗОП за обществена поръчка с предмет: „Абонаментно техническо (сервизно) обслужване и ремонт на асансьори, собственост на ДП „РАО“.

A A A
Top