(Български) ОП-36/28.11.2017 г. с предмет: „Реализация на проект за повърхностно-отводнителна система, обслужваща площадките за временно съхраняване на РАО в контролираната зона на СП „ПХРАО-Нови хан“

A A A
Top