Сигнали от заинтересованите страни

A A A

При реализацията на своята дейност по управление на РАО ДП РАО се стреми да отчита в максимална степен загрижеността на идентифицираните заинтересовани страни по всеки конкретен проект.

В тази връзка е създадена и въведена в действие специална инструкция, имаща за цел да регламентира действието на функционален механизъм, чрез който ДП РАО:

  • Да получава информация за съмненията и безпокойството на заинтересованите страни и техните  жалби.
  • Да реагира на сигналите и да съдейства за разрешаването на поставените въпроси.

В целия процес по управление на сигналите се спазва принципът изразените опасения да се разглеждат бързо и ефективно, като се използва разбираема и прозрачна процедура, която е подходяща в културно отношение, и е лесно достъпна за заинтересованите страни. Жалбите се разглеждат безплатно и без ответни санкции за жалбоподателите.

Сигналите и жалбите от страна на заинтересованите страни се подават:

  • Чрез писмо или лично на следните адреси:

София 1040, бул. „Д-р Г. М. Димитров”, № 54 А, ет. 6, Главно управление на ДП РАО

Козлодуй 3320, бл. 66 Б, вх. А, Информационен център на ДП РАО

Козлодуй 3321, индустриална площадка АЕЦ „Козлодуй”, Офис-протокол на ДП РАО

Официални формуляри за сигнали и жалби:

Формуляр за оплаквания
Public Grievance Form
Public Grievance Form RO

Формуляр на хартиен носител се предоставя на подателя на жалба при поискване на един от трите физически адреса за подаване на жалби.

Всички отговори се изготвят в срок до четиринадесет работни дни, считано от датата на постъпване на жалбата, като при фактическа или правна сложност срокът може да се удължи до 45 работни дни, за което жалбоподателят изрично се уведомява. Отговорът със съответен изходящ номер се изпраща на подателя на посочения във формуляра адрес.

Чрез жалбите и сигналите се осъществява пряка връзка със заинтересованите страни, те са източник на важна информация, и в резултат се предприемат необходимите мерки за подобряване в съответния аспект на дейност на предприятието.

Нагоре