Новини

A A A

ДП РАО отбеляза 15 години от създаването си с научно-технически семинар

21.11.2019

С въвеждането в експлоатация на Националното хранилище за радиоактивни отпадъци, България ще се нареди сред страните, които притежават надеждно съоръжение за безопасно погребване на основните обеми РАО, генерирани досега. Хранилището ще се намира край АЕЦ „Козлодуй“ и ще бъде под институционален контрол за 300 години. Това бе подчертано на семинар в София на 19 ноември 2019 г., организиран от Държавно предпрятие „Радиоактивни отпадъци“ по повод на 15 годишнината от създаването му. Първият етап от строителството трябва да приключи през 2021 г.
В рамките на форума бяха представени девет теми, покриващи целия спектър от дейности на националния оператор по управление на генерираните на територията на България ниско- и средноактивни радиоактивни отпадъци. Аудиторията включваше предствители на научната общност, Министерство на енергетиката и Агенцията за ядрено регулиране, журнaлисти и други. Събитието откри изпълнителният директор на ДП РАО Дилян Петров, а модератори бяха първият изпълнителен директор на предприятието Антон Иванов и Сергей Цочев, първият председател на Управителния съвет при неговото създаване през 2004 година.
Изграждането на Национално хранилище за радиоактивни отпадъци, генерирани на територията на страната, беше една от основните теми в семинара днес. Първият етап от полагането на защитната льосоциментова възглавница на бъдещото национално хранилище е приключил, разказа главният инженер на специализираното поделение, ангажирано с изграждането му – Ира Стефанова. Възглавницата е една от основните инженерни бариери срещу разпространението на радиоактивни вещества. Върху нея ще бъдат положени клетките на бъдещото съоръжение. Тя осигурява защита на съоръженията, съобразени с местните природни условия. В същото време проектът на хранилището е в съответствие с най-новите международни теоретико-инженерни постижения в тази специфична област.
Акцент в семинара беше и окончателно приключилият демонтаж на оборудването в машинната зала на спрените енергоблокове на АЕЦ „Козлодуй“. Въпреки липсата на дълъг световен опит в тази област и особеностите на всеки отделен проект, свързан с демонтаж на ядрени мощности, Държавно предприятие „Радиоактивни отпадъци“ успява да следва избраната стратегия за извеждане от експлоатация на блоковете до т.нар. „кафява поляна“. Сроковете на програмата се спазват при всички условия на безопасност и това е констатирано от мониторинговата мисия на Европейската комисия (ЕК) и Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР)*. Демонтажът на оборудването беше ключов ангажимент на ДП РАО във времевия график за извеждане от експлоатация, разчетен за периода до 2030 г. Първата операция по реален демонтаж беше проведена през лятото на 2011 г., а процесът приключи тази есен, близо година по-рано от предвидения срок.
Извеждането от експлоатация на спрените ядрени мощности е сред основните направления в дейността на ДП РАО и представлява комплексен процес със сложна координация и първи приоритет – безопасността. За целта през последните няколко години бяха изградени и внедрени иновативни съоръжения като Цеха за намаляване на размерите и дезактивация на материалите от извеждането от експлоатация, както и Съоръжение за плазмено изгаряне (на снимките).
Според Маргарита Коркинова, финансов директор на предприятието, извеждането на радиоактивни съоръжения от експлоатация и управлението на радиоактивни отпадъци, за разлика от всички други области, не е бракуване, а е дейност. „Това често създава проблеми в подхода към осчетоводяването на дейностите, свързани с управлението на радиоактивни отпадъци. Установяването на единен подход към този проблем е актуален и необходим и затова нашето предприятие ще инициира проект, който да се превърне в основа на международен счетоводен стандарт в тази област.“
„Причината за днешното събитие е в ценностите, които изповядва нашето предприятие. Една от тях е стремежът към усъвършенстване, усвояване на знания и непрекъснато подобрение на нашата работа чрез образование и обучение. Използваме науката и иновациите, прилагаме  най-добрия международен опит, съхраняваме и предаваме натрупаните знания. И това не са просто красиви фрази“, сподели Сергей Цочев в обръщение към аудиторията.
ДП РАО е създадено през 2004 г. със закона за Безопасно използване на ядрената енергия. Мисията на предприятието е безопасно управление на радиоактивните отпадъци, генерирани от АЕЦ „Козлодуй“ и от ядрените приложения в медицината, промишлеността, науката и образованието на територията на Република България.


*Мониторингова мисия  се провежда на всеки шест месеца и има за цел да установи реалния напредък на дейностите и проектите по извеждането, както и хода на изграждането на Националното хранилище за ниско- и средноативни РАО, които се финансират безвъзмездно от Международен  фонд „Козлодуй”. Фондът се финансира от Европейския съюз, както и от 10 страни донори – Австрия, Белгия, Дания, Франция, Гърция, Ирландия, Холандия, Испания, Швейцария и Обединеното кралство. Средствата се администрират от ЕБВР.

Презентации

Дилян Петров, изпълнителен директор, ДП РАО, „15 години – с грижа за бъдещето” Николай Грозев, Агенция за ядрено регулиране, „Класификация на РАО“ Петър Гергинов, ГИ на БАН, „Хидрогеоложки характеристики на региона на НХРАО“ Ира Стефанова, ДП РАО, „Изграждане на НХРАО“ Момчил Казаков, ДП РАО, „Извеждане от експлоатация на 1-4 блок на АЕЦ „Козлодуй“ – напредък и предизвикателства“ Галя Симеонова, ДП РАО, „ДП РАО – бенецифиер на средства от МФ „Козлодуй“ 2014-2020 г. Европейските правила – приложени практики“ Николай Караиванов, ДП РАО, „Проект за демонтаж на първи контур, парогенератори и вътрешно корпусни устройства“ Елка Анастасова, ДП РАО, „Стратегия за извеждане от експлоатация на СП „ПХРАО- Нови хан“ Милена Христоскова, ДП РАО, „Сондажно погребване на отработили закрити радиоактивни източници“
Нагоре