Новини

A A A

Единен информационен модел подпомага с „живи данни“ процеса по извеждане от експлоатация и управлението на РАО

21.12.2023

Държавно предприятие „Радиоактивни отпадъци“  доразработи и внедри специализиран софтуер за управление, проследимост и отчетност на информацията и дейностите, осъществявани от структурите на Предприятието. Разработването на триизмерения модел (3D модел) и Единен информационен модел (ЕИМ) за Апаратно отделение на блокове 1-4 и Спецкорпуси 1-2 беше реализирано в рамките на изпълнението на договор, финансиран от МФ „Козлодуй“, за разработване на проект за демонтаж на оборудване в Контролираните зони на спрените 440-мегаватови блокове на АЕЦ „Козлодуй“.  През 2021 г. в сътрудничество със Съвместния изследователски център (СИЦ) на Европейската комисия (Joint Research Centre – JRC) беше реализиран проект „Управление на знания в областта на извеждането от експлоатация и управлението на радиоактивни отпадъци“, в рамките на който придобитият опит от използването на 3D модел за извеждане от експлоатация на блокове 1-4 на атомната централа беше разработен като първия продукт на знанията, след което бе публикуван на интернет страницата на JRC в изпълнение на Регламент (Евратом) 2021/100 на Съвета от 25 януари 2021 година.
Във връзка със стандарт на Международната агенция за атомна енергия „Decommissioning of Nuclear Power Plants, Research Reactors and Other Nuclear Fuel Cycle Facilities“, Specific Safety Guide № SSG-47 и изискване на Европейската комисия за внедряването на софтуерен продукт с такъв мащаб в началото на 2020 г. стартираха целенасочени усилия за внедряване на Единен информационен модел за извеждане от експлоатация (ЕИМ за ИЕ). За изпълнението на сложната задача беше сформиран екип към група „ЕИМ за ИЕ“ със задълбочени познания в ИТ технологиите, процесите по извеждане от експлоатация на ядрени съоръжения и управлението на РАО.
Уникалната разработка представлява уеб базиран софтуер за мениджмънт на генерираната информация в процеса на извеждане от експлоатация на ядрените съоръжения, както и последващото управление на всички материални потоци, включително радиоактивни материали и радиоактивни отпадъци в поделенията на ДП РАО. За целта са създадени модули за всички звена с регистри и справки, осигуряващи бърз достъп до необходимата информация, бърза комуникация, намаляване на вероятността от грешки и осигуряване на сигурно и безопасно съхранение на данните. Обединяването на цялата информация, базирана на т. нар „живи данни“, дава оптимална възможност за изготвяне на справки за проследимост и отчетност на дейностите, материалите и ресурсите на отделните звена през целия жизнен цикъл на съоръженията, както и за планиране на последващи дейности.
Към момента Единният информационен модел осигурява изцяло за нуждите на дейностите по извеждане от експлоатация на спрените блокове на атомната централа, като предстои обединяването със съществуващите модули за проследимост и на специализираните поделения „РАО – Козлодуй“ и „ПХ РАО – Нови хан“, респективно – създаването на единна информационна система на ДП РАО.
Актуалната информация за текущия демонтаж се допълва от 3D модел – софтуерен продукт, който е част от EИМ и Единна информационна система за управление на данните на ДП РАО. Той представлява подробна триизмерна визуализация на всички помещения и разположените в тях конструкции, системи и компоненти в блокове 1-4 и в Спецкорпуси 1 и 2 с цел предоставяне на детайлна техническа информация и данни за радиологичната обстановка, въз основа на извършено гама сканиране в Контролирана зона. В софтуера е осигурен бърз достъп до базата данни с технологични схеми на наличните системи. 3D моделът дава възможност ефективно да се използва въведената информация за целите на планиране, демонтаж и управление на материалите, като съкращава времето за търсене и анализ на необходимите данни. Всички демонтирани конструкции, системи и компоненти се отбелязват в триизмерния модел от операторите на група „ЕИМ за ИЕ“, което дава възможност за преглед на оборудването по неговото състояние („Демонтирано“, „Още не е демонтирано“, „Демонтира се“ и „Остава в експлоатация“). Тези дейности се извършват на базата на въведените актуални данни в регистрите на модул „Демонтаж” в ЕИМ.
„При разработването на ЕИМ срещнахме трудности от липсата на каквато и да е информация, свързана със създаването на подобен продукт, поради уникалността на заданието и неговата специфика – обясняват Йордан Пенчев и Павел Димитров, двама от членовете на екипа, разработил и внедрил ЕИМ. Този софтуер е изключителен по рода си за управление на дейности по извеждане от експлоатация. В началото голяма част от времето бе свързана не само със създаването и писане на ИТ решения, но и с изготвянето на цялата документация, необходима за осигуряването на работата на продукта. Отчитаме като предизвикателство и задължителното ни запознаване с всички звена, процеси и генерирани документи, свързани с дейностите по извеждане от експлоатация, както и необходимостта от внасяне на редица изменения (в съществуващи документи и регистри), необходими за обезпечаване на текущи процеси. Този етап бе и продължава да бъде един от най-ангажиращите и трудни за изпълнение, поради специфичния фактор комуникация и отчетност между звената, пряко свързани с извеждането от експлоатация. След няколкогодишен упорит труд и взаимодействие с експерти от всички звена към днешна дата с удовлетворение можем да представим работещ Единен информационен модел. Благодарим на всички колеги за съвместния труд, който допринесе за този отличен резултат!“

Нагоре