Новини

A A A

За процеса на пенсиониране в ДП РАО

23.02.2016

Неотдавна в публичното пространство бе разпространена декларация от Димитър Манолов – президент на КТ „Подкрепа”, по повод процеса на пенсиониране на работници и служители в Държавно предприятие „Радиоактивни отпадъци” и АЕЦ „Козлодуй”. В документа се съдържат факти, квалификации и интерпретации, които биха могли да въведат в заблуждение общественото мнение и преценка за ситуацията. В тази връзка ръководството на ДП РАО оповестява следните обстоятелства:
В изпълнение на Споразумение № 048 от 13 януари 2014 г., сключено между Министерство на икономиката и енергетиката, ДП РАО и Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) за безвъзмездна финансова помощ за изпълнение на програмата за извеждане от експлоатация, е необходимо съобразяване на числеността на персонала, зает с процеса по извеждане, с параметрите на Приложение № 9 от грантовото споразумение. Според документа ДП РАО е длъжно да намали оперативния персонал и да увеличи персонала, свързан с демонтажните дейности в процеса по извеждане от експлоатация. Тези цели могат да бъдат постигнати или чрез преназначаване на нови длъжности на работници и служители на ДП РАО, или чрез назначаване на нови служители, способни да извършват дейности по демонтаж.
Персоналът, зает в Специализирано поделение „Извеждане от експлоатация – 1-4 блок” (СП „ИЕ – 1-4 блок”), в преобладаващата си част не е подбиран и назначаван от ДП РАО, а е прехвърлян от АЕЦ „Козлодуй” с решения на Министерски съвет по реда на чл. 123 от Кодекса на труда, като това са специалисти, ангажирани през професионалната си кариера предимно с дейности по експлоатация, а не по извеждане на ядрени мощности. Освен това, при последното фактическо преминаване на служители по реда, описан по-горе, на 1 март 2013 г. стана ясно, че голям процент от хората са в пенсионна или предпенсионна възраст.
В края на 2015 г. ДП РАО прекрати трудовите правоотношения с около 30 души, предимно служители на СП „ИЕ – 1-4 блок”, които са придобили право на пенсия и не са подходящи за дейности, свързани с демонтажа на спрените блокове. Поради производствена необходимост част от тях са преназначени на длъжности, за които ще се преквалифицират, отговарящи на изискванията за щатно разписание, съгласно споразумението с ЕБВР. На служителите, с които е прекратено трудовото правоотношение поради придобито право на пенсия, е изплатено обезщетение по чл. 222, ал. 3 от Кодекса на труда. Своевременно, преди прекратяването на трудовите правоотношения с хора в пенсионна възраст, ръководството на ДП РАО информира представителите на синдикалните организации за предстоящото упражняване на право на работодателя едностранно да прекрати  трудовите правоотношения с навършилите възраст за пенсиониране. До настоящия момент представителите на синдикалните организации в ДП РАО не са изразили негативно отношение към тези действия.
През цялата 2015 г. освободените работници и служители, поради придобиване право на пенсиониране, от двете специализирани поделения на ДП РАО на площадката на атомната централа са общо 63-ма души. Новоназначени са 71 човека, от които 17 са до 30-годишна възраст.
В четирите специализирани поделения на ДП РАО и в Главното му управление към днешна дата са заети 1010 души.

Нагоре