Новини

A A A

Мисия на МААЕ заяви, че България се ангажира с безопасното управление на радиоактивните отпадъци, вижда области за по-нататъшно подобряване

29.06.2018

Екип от експерти на Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) заяви, че България е поела ангажимент за безопасното управление на радиоактивните отпадъци и отработеното ядрено гориво, съобщи на официалния си сайт МААЕ. Екипът отбеляза и области за потенциални дългосрочни подобрения.
Службата за интегрирано разглеждане на радиоактивни отпадъци и управление на отработено гориво, извеждане от експлоатация и възстановяване (ARTEMIS) завърши десетдневна мисия в България на 20 юни. Мисията бе поискана от правителството. Домакин на мисията беше Министерството на енергетиката с участието на Агенцията за ядрено регулиране (АЯР) и Националния център по радиобиология и радиационна защита (МЗ-НЦРРЗ), които имат конкретни отговорности за ядрената безопасност и радиационната защита. В рамките на мисията също участваха Български енергиен холдинг (БЕХ), АЕЦ “Козлодуй” и Държавно предприятие “Радиоактивни отпадъци” (ДПРАО), което отговаря за управлението на радиоактивните отпадъци.
Мисиите на ARTEMIS предоставят независими експертни съвети от международен екип от специалисти, свикани от МААЕ. Прегледите се основават на стандартите за безопасност на МААЕ и на техническите насоки, както и на добрите международни практики. Европейската комисия задължава държавите-членки на Европейския съюз да подложат своите национални програми за управление на радиоактивните отпадъци и отработеното гориво на независим преглед.
Екипът се състоеше от шест експерта от Белгия, Дания, Литва, Мексико, Словения и Обединеното кралство, както и от трима членове на персонала на МААЕ. Екипът проведе срещи с представители на Министерството на енергетиката, АЯР, МЗ-НСРРР, БЕХ, АЕЦ „Козлодуй” и ДП „РАО” в столицата София.
Разположен в северозападна България, АЕЦ “Козлодуй” разполага с два реактора, които са в експлоатация и четири блока, които са изведени от експлоатация. В момента е в процес на изграждане на Национално хранилище за радиоактивни отпадъци (НХ РАО) на площадката “Козлодуй”. Близо до град Нови Хан, на около 30 км югоизточно от София, има и хранилище за радиоактивни отпадъци от промишлени, медицински, образователни и изследователски цели. Правителството е разработило всеобхватна национална стратегия за управление на отработеното гориво и радиоактивните отпадъци до 2030 г.
Екипът на ARTEMIS отбеляза, че България разполага със силна правна и регулаторна основа за безопасното управление на радиоактивните отпадъци и отработеното гориво. Специалистите заявиха, че съществуването на съоръжения за подготовка за погребване демонстрира ангажимента на България да изпълни Националната стратегия.
“Българската национална програма съдържа всички елементи за управление на радиоактивни отпадъци и отработено гориво”, каза ръководителят на екипа на ARTEMIS Кристоф Депаус, старши експерт в Белгийската национална агенция за радиоактивни отпадъци и обогатени делящи се материали. “Нашият преглед подчертава силните страни на българската програма и идентифицира някои области за подобрение”.
Екипът представи препоръки и предложения, включително:
•    Правителството трябва да избягва ограничаването на срока за националната стратегия до 2030 г. и трябва да включва дългосрочни етапи и графици, които да отчитат политическите изисквания, предположенията за планиране, стратегическите предпочитания и непредвидени обстоятелства за целия жизнен цикъл на програмата.
•    Правителството трябва да гарантира, че са направени финансови разпоредби за геоложко погребване.
“ARTEMIS е важен инструмент за оценка на стратегиите и програмите за управление на дейностите в крайната фаза на ядрения горивен цикъл”, каза Красимир Първанов, заместник-министър на енергетиката на България. “Тази мисия е от първостепенно значение по отношение на спазването на нашите международни ангажименти по отношение на безопасността. Нашите усилия ще се стремят да подобрят програмата ни за управление на радиоактивните отпадъци и отработеното гориво.”
Директорът на МААЕ Петър Джонстън, ръководител на отдела по радиационна и транспортна безопасност и безопасна работа с отпадъци, заяви, че българските колеги са били отворени и прозрачни в дискусиите. “Този преглед предоставя обратна информация за програмата за управлението на радиоактивните отпадъци и отработеното гориво в България, която ще спомогне за по-нататъшното й развитие и изпълнение”.
Окончателният доклад за мисията ще бъде предоставен на правителството за около два месеца.
За ARTEMIS
ARTEMIS е интегрирана експертна служба за преглед на програми за управление на радиоактивни отпадъци и отработено гориво, за извеждане от експлоатация и за възстановяване. Тази услуга е предназначена за операторите на съоръжения и организациите, които отговарят за управлението на радиоактивни отпадъци, както и за регулаторните органи, създателите на национални политики и други лица, вземащи решения.

Източник: https://www.iaea.org

Нагоре