Новини

A A A

Мониторингов комитет прие отчет за Програма „Козлодуй“ по извеждане от експлоатация

11.11.2022

На 8 ноември 2022 г. в Люксембург се състоя Мониторингов комитет* по изпълнение на Програма „Козлодуй“ за извеждане от експлоатация на 1-4 блок на АЕЦ „Козлодуй“.
Заседанието беше съпредседателствано от Масимо Гариба – зам. генерален директор на ГД „Енергетика“ на Европейската комисия (ЕК) с ресори „Ядрена енергетика, безопасност и ITER”, „Мерки за безопасност на ЕВРАТОМ“, и от зам.-министъра на енергетиката Еленко Божков, като Програмен координатор от страна на Р България по Програмата за извеждане от експлоатация на блокове 1-4 на АЕЦ „Козлодуй“. В срещата взеха участие още: от страна на ЕК – Ян Панек, Директор на ГД „Енергетика“ и други представители на Дирекцията, членове на ръководния екип на МФ „Козлодуй“ от Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕВБР), както и експерти от Министерство на енергетиката, Агенцията за ядрено регулиране (АЯР) и Държавно предприятие „Радиоактивни отпадъци“ (ДП РАО).
По време на заседанието на Комитета беше представен отчет за дейностите, свързани с извеждането от експлоатация на 440-мегаватовите блокове през първото полугодие на 2022 г.
Най-голямото постижение в изпълнението на Програма „Козлодуй“ в този период е успешното приключване на дезактивацията на първи контур на блокове 1-4 на атомната централа, беше отчетено по време на срещата. Друг фокус за ДП РАО е демонтажът на оборудването в контролирана зона и напредъкът към конкретните цели. През отчетния период е завършена 5-та кампания на Съоръжението за плазмено изгаряне. В рамките на отчета е отбелязано, че строителните дейности по Националното хранилище за ниско- и средноактивни РАО продължават да се изпълняват по безопасен начин.
Мониторинговият комитет прие без възражения представения отчет за първите шест месеца. За одобрението допринесе и предшестващата мониторингова мисия на ЕК и ЕБВР в Козлодуй, състояла се на 20-21 октомври т.г. В рамките на мисията участниците проведоха пространен обход на съоръжения, който включваше: помещения в Контролираната зона на 1-4 блок, площадката на Националното хранилище, новоизграждащ се цех на производство за стомано-бетонни контейнери за опаковане на РАО.


В съответствие с Регламента на Европейския съюз за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на България в процеса на извеждане на ядрени мощности и процедурите, приложими към него, изпълнението на дейностите, които се финансират от МФ „Козлодуй“, са обект на редовен мониторинг. Според действащите правила, напредъкът по Програмата за извеждане се проверява всяко полугодие в няколко последователни стъпки. ДП РАО изготвя Мониторингов отчет, представящ изпълнението на планираните дейности за съответния период, който се удостоверява от Европейската банка за възстановяване и развитие и представя в ГД „Енергетика“ на Европейската комисия. Следва посещение  на площадка „Козлодуй“ от представители на ЕК с цел непосредствено проследяване на място на изпълнението на дейностите, посочени в документа. Процедурата завършва с финално заседание на Комитета, на което се обобщават резултатите от мониторинга и съответно се приема Мониторинговият отчет.

Регламент (ЕВРАТОМ) №2021/100

Нагоре