Новини

A A A

Обява за инвестиционно предложение

01.10.2018

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда /ДВ бр. 25/2003 г./ Държавно предприятие “Радиоактивни отпадъци”

У В Е Д О М Я В А

Всички заинтересовани физически и юридически лица за планирано изпълнение на следното инвестиционно предложение:
Преустройство на сградата на Дизел-генераторна станция-1
за целите на извеждане от експлоатация
Местоположение: на площадката на „АЕЦ Козлодуй” ЕАД.

Инвестиционното предложение се финансира от Международен фонд „Козлодуй“ за подпомагане извеждането на АЕЦ „Козлодуй“ от експлоатация, администриран от Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР).
Целта на инвестиционното предложение е своевременно да осигури необходимото количество крайни опаковки за погребване на РАО, представляващи специализирани стоманобетонни контейнери тип СтБК, сертифицирани като контейнери тип А, подлежащи на погребване в Националното хранилище за РАО. Реализацията на инвестиционното предложение ще допринесе за непрекъснато и равномерно натоварване на ресурсите на ДП РАО, както и съответно съблюдаване на планираните съгласно „Националната стратегия за управление на отработеното ядрено гориво и на радиоактивните отпадъци до 2030 г.“ срокове.

В съответствие с изискванията на Закона за опазване на околната среда, ДП РАО  е информирало за своето инвестиционно намерение Министерството на околната среда и водите, Кмета на Община Козлодуй и Кмета на с. Хърлец.

Всички, които желаят, могат да се запознаят с известните на този етап характеристики на инвестиционното предложение и съответно да изразят мнения и становища относно реализацията му писмено всеки работен ден в периода от 01.10 до 14.10.2018 г., както следва:

•    В Информационния център на Държавно предприятие „Радиоактивни отпадъци”, гр. Козлодуй, бл. 66, вх. Б, партер, от 9:00 ч. до 16:00 ч.;
•    В Главно управление на Държавно предприятие „Радиоактивни отпадъци”, гр. София, бул. „ Д-р Г. М. Димитров”  №52-А, ет. 6;
•    На интернет страницата на ДП РАО: info@dprao.bg;
•    В сградата на Община Козлодуй, гр. Козлодуй, ул. „Христо Ботев” №13;
•    В  Информационния център на МОСВ, гр. София, ул. “У. Гладстон” №67.

 

Нагоре