Новини

A A A

Пътят на радиоактивните отпадъци по време на ремонтна кампания на ядрени мощности

10.12.2019

През периода от 22 септември до 24 октомври 2019 г. беше извършен планов годишен  ремонт (ПГР) на 6-ти енергиен блок на АЕЦ „Козлодуй“. Цялото количество радиоантивни отпадъци (РАО), генерирано по време на ремонтните дейности, беше транспортирано в СП „РАО – Козлодуй“ за преработка и съхранение. Тези РАО са ниско-  и средноактивни отпадъци: твърди РАО – оборудване, защитни дрехи, метали, строителни и изолационни материали; течни РАО – водни разтвори, суспензии, концентрати, масла. От особено значение за процеса по управление на РАО от ремонтните кампании е безопасното придвижване на отпадъците до СП „РАО – Козлодуй“.
Всяка транспортна операция се извършва по разпореждане или наряд,  регистрирани в „Дневник за наряди и разпореждания“ на началник смяна в Цеха за преработка на радиоактивни отпадъци (ЦП РАО). За транспортирането и приемането на РАО е създадена строга организация за осъществяването на дейностите и координацията  между различните звена, прецизно са разпределени всички отговорности. Превозът  на  твърдите РАО на площадката реално се извършва в контейнери за РАО 2 куб. м и 6 куб. м, както и в биозащитни контейнери в закрит товарен отсек (транспортен контейнер) на специализирано транспортно средство (СТС), което е оборудвано със система за укрепване на товара към пода или стените на товарния отсек. Общият комплекс, съставен от опаковката и системата за нейното управление, не трябва да нарушава целостта си по време на нормални условия за превоз.
Видове контейнери
Метални контейнери за РАО – 2 куб. м (товароносимост – 0,9 т) и 6 куб. м (товароносимост – 2,7 т)  се транспортират със СТС със закрит товарен отсек по един или два контейнера едновременно.
Биозащитни контейнери за РАО 0,2 куб. м (товароносимост – 0,25 т, собствено тегло 2,25 т и 2х0,2 куб. м (товароносимост – 2х0,25 т, собствено тегло 2 т) се транспортират със СТС с товароносимост по-голяма от теглото на биозащитния контейнер, със закрит товарен отсек по един.
Контейнерите за РАО се поставят в транспортни коридори или други временни пунктове за събиране на РАО.
Специализирано оборудване при транспортиране на РАО
Всяко СТС, превозващо РАО, с цел осигуряване на безопасността и защитата на персонала, се съпровожда от автомобил на сектор „Мониторинг на площадката“ (МП), снабден с апаратура за радиационен контрол, средства за индивидуална защита и дезактивация, пожарогасителни средства и преносими знаци за радиационна опасност, средства за заграждане на замърсения участък при евентуално събитие, забранителни знаци, предупредителни знаци при аварийно спиране, звукова и светлинна сигнализация. При транспортирането на РАО съпровождащият дозиметрист на сектор МП отговаря за радиационната защита извън Контролираната зона.
Документи при транспорт на РАО
За всяка транспортна операция на РАО се съставя протокол, в който е отразена информация за радиационните параметри на опаковките, контейнерите за РАО, транспортния контейнер и транспортното средство. По този начин се гарантира съответствието им с критериите за транспорт на РАО. Транспортните дейности по специалните програми на АЕЦ „Козлодуй“, свързани с ПГР на енергоблоковете, са осигурени с персонал със заповед на изпълнителния директор на ДП РАО, въз основа на нея се изготвят графици, които гарантират денонощна готовност за изпълнението им.
Количество РАО при ПГР на 6-ти енергоблок на АЕЦ „Козлодуй“ през 2019 година
Приетите количества РАО в СП „РАО – Козлодуй“ от АЕЦ „Козлодуй“ по време на ремонтната кампания са:
-    Пресуеми твърди РАО – 127,89 куб. м
-    Метални РАО – 7,94 т.

Нагоре