Новини

A A A

Равносметка: за седем години – над един милион и седемстотин хиляди лева за общински проекти по фонд „РАО”

29.01.2019

През 2019 година Община Козлодуй планира да реализира два проекта по механизма за финансиране на местни социално-значими обекти чрез фонд „Радиоактивни отпадъци” (фонд „РАО”)*.
Със средства от фонда в размер на 128 364 лева се предвижда изпълнението на последния етап от проект „Реконструкция и рехабилитация на съществуваща улица „Хаджи Димитър”, съоръжения и принадлежности към тях на територията на град Козлодуй”. Първите два етапа от реконструкцията на важната пътна артерия бяха реализирани през 2018 и 2017 години с общ принос от фонд „РАО” в размер на 465 341 лева.  Със завършването на реконструкцията на улицата тя ще бъде удобно свързана с околовръстния път на Козлодуй, което в значителна степен ще разтовари автомобилния трафик в централната градска част, ще бъде улеснено движението там и ще се подобри качеството на въздуха. През лятото на 2018 г. със съдействието на Държавно предприятие „Радиоактивни отпадъци” (ДП РАО) околовръстното шосе бе изцяло реконструирано и модернизирано, като проектът на стойност около 3 200 000 евро бе финансиран от Международен фонд „Козлодуй” (МФК) чрез Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР). Инвестицията бе одобрена от донорите на Фонда след като ДП РАО успешно я защити като разход за част от необходимата инфраструктура за изграждане на Националното хранилище за ниско- и средноактивни радиоактивни отпадъци.
Вторият проект, предвиден за 2019 г., с който Община Козлодуй ще кандидатства за финансиране от фонда, според процедурата – пред Междуведомствена експертна работна група е „Реконструкция и рехабилитация на ул. „Дондуков” от осева точка 865 до осева точка 880”. Общата стойност на този проект е около 276 000 лева.
Още шест социално-значими инфраструктурни проекта са изпълнени по предложение на Община Козлодуй, в периода 2012 – 2016 години със средства от фонд „РАО”:
•    „Изграждане на канализационен колектор  VIA в участъка от бл. 32 до отоплителна централа“
•    „Изграждане на хандбално игрище с изкуствено тревно покритие и трибуни в с. Гложене“
•    „Доставка на модулни автобусни спирки за община Козлодуй”
•    „Доставка на детски съоръжения за детски площадки”
•    „Сценично оборудване на сцена и довършване на читалня в Народно читалище храм-паметник „Христо Ботев 1879 г.”
•    Трети етап от проект „Възстановяване елементите на уличното пространство на улици „Христо Ботев” и „Радецки” в град Козлодуй”.

Общата стойност на средствата от фонд „РАО”, чрез които до този момент  – началото на 2019 година, са финансирани общински проекти възлиза на 1 729 021 лева.

Около един милион и триста хиляди евро отделно бяха вложени от началото на 2013 г. в енергоспестяващи мерки в обществени сгради в Община Козлодуй. Средствата, чрез които бяха извършени енергийноефективните дейности, са получени като грант от МФК, който се администрира от ЕБВР. Финансирането бе договорено в края на 2008 г. по инициатива на ДП РАО. Благодарение на проекта бяха реновирани 11 обекта: Спортната зала в Козлодуй, ОУ „Васил Априлов” в с. Хърлец, читалищата в гр. Козлодуй и с. Гложене, сградите на кметствата в селата Бутан и Крива бара, детската градина в с. Бутан, ОДЗ „Звънче”, ОДЗ „Слънчице”, СУ „Христо Ботев” и СУ „Св. св. Кирил и Методий” в Козлодуй.


*На 23 февруари 2011 г. след тригодишна законодателна инициатива на ДП РАО Министерски съвет прие предложение за изменение и допълнение на Наредбата за реда за установяване, събиране, разходване и контрол на средствата и за размера на дължимите вноски във фонд „РАО”. С приетите промени в този подзаконов акт бяха регламентирани условията и реда за отпускането на финансови компенсации за общините домакини на съоръжения за радиоактивни отпадъци. С Наредбата бяха създадени условия за кандидатстване на проектен принцип за финансиране на проекти за устройство на територията на общините и населените места, в които се експлоатират или е разрешено изграждането на съоръжения за управление на радиоактивни отпадъци. Средствата, които ежегодно се отделят за финансиране на проекти в общините Козлодуй и Елин Пелин, са в размер до 2% от годишния бюджет на Държавно предприятие „Радиоактивни отпадъци”, финансиран от фонд “РАО”.

Нагоре