Новини

A A A

Специализираното поделение за преработка на РАО отчете преизпълнение на програмата си през 2015 г. и готви модернизация на съоръженията

08.02.2016

За Специализирано поделение „Радиоактивни отпадъци – Козлодуй” (СП „РАО –  Козлодуй”) 2015 година беше съпроводена с изпълнение на предварително планирани дейности по приемане, преработка и кондициониране на радиоактивни отпадъци (РАО). Приемът на заявените за предаване през 2015 г. количества РАО от атомната централа беше гарантиран чрез съвместно изготвен и съгласуван „График за предаване на РАО от „АЕЦ Козлодуй” ЕАД на СП „РАО – Козлодуй” през 2015 г.”. Всички останали количества, несвързани с текущо генериране на РАО от АЕЦ, се планират за приемане съобразно възможностите на линиите за преработка на РАО в Цеха за преработка на РАО. Приоритетно се осигурява приемането на РАО от СП „Извеждане от експлоатация 1-4 блок”, а след това и на „историческите” РАО, които са своеобразен буфер, регулиращ натоварванията на линиите за преработка. „Чувствителното завишение спрямо плана в процентите на твърди РАО (виж таблицата по-долу) се дължи на постоянните предизвикателства пред екипите, ангажирани в извеждането от експлоатация, и необходимостта от подобряване на инфраструктурата по отношение на площадките за временно съхранение на демонтираното оборудване”, информира главният инженер на специализираното поделение – Румен Шишков.
На 28.04.2015 г. изтече Лицензията за експлоатация на съоръжение за управление на РАО чрез СП „РАО –  Козлодуй”, която беше със срок на действие 7 години. През този период всички условия по лицензията бяха изпълнявани и своевременно отчитани пред Агенцията за ядрено регулиране (АЯР). Съгласно Закона за безопасно използване на ядрената енергия, подготовката за подновяване на Лицензия за експлоатация на ядрено съоръжение започва 18 месеца преди изтичане на действащата. През тези месеци специалистите от СП „РАО –  Козлодуй” положиха огромни усилия за подготовка на документацията за подновяване на Лицензията. Актуализирани бяха почти всички действащи регламенти, инструкции, процедури, включително и актуализираният отчет за анализ на безопасността на съоръжението. Всичко това бе съобразено с действащата в момента нормативна уредба, добрите практики в областта на управлението на РАО и моментното състояние на съоръжението.
Издадената от АЯР нова лицензия серия Е Регистрационен №4805 от 28.04.2015 г. е със срок на действие 10 години. Максималният срок на действие по българското законодателство, който беше даден, е признание за уменията, опита и професионализма на специалистите в осигуряване на дългогодишната безопасна експлоатация на съоръжението за управление на РАО.
През второто полугодие на изтеклата година усилията бяха насочени към предпроектно проучване за „Реконструкция и модернизация на конструкции, системи и компоненти, осигуряващи технологичния процес за обработване на РАО, приемани в СП „РАО –  Козлодуй” в резултат на дейностите по извеждане от експлоатация на блокове от 1 до 4”. С тази модернизация се стартира проект, с който ДП РАО кандидатства за финансиране от Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР).
През 2016 г. ще се изготви техническо задание за проектиране, което ще бъде представено за одобрение от ЕБВР.

Изпълнение план-график на СП “РАО – Козлодуй” за дейностите

 по преработка и кондициониране на РАО през 2015 г.

Дейности

Изпълнение спрямо годишния план в %

Приемане и преработка на твърди пресуеми и непресуеми (метални) РАО, м3

125

Приемане и преработка на течни РАО, м3

101

Дезактивация на метални РАО, т

115

Нагоре