Погребване на РАО - ДОВОС и ДОСВ за изграждане на НХРАО

A A A

ДОКЛАД ЗА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА НА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА НАЦИОНАЛНО ХРАНИЛИЩЕ ЗА ПОГРЕБВАНЕ НА НИСКО- И СРЕДНОАКТИВНИ РАДИОАКТИВНИ ОТПАДЪЦИ – НХРАО


ЧАСТ 1 – Анотация на инвестиционното предложение за строителство, дейности и технологии на НХРАО
ЧАСТ 2- Алтернативи на предлаганите технологии и мотивите за направения избор
ЧАСТ 3 – Описание и анализ на компонентите и факторите на околната среда и на материалното и културното наследство, които ще бъдат засегнати в голяма степен от инвестиционното предложение, както и взаимодействието между тях
ЧАСТ 4 – Описание, анализ и оценка на предполагаемите значителни въздействия върху населението и околната среда, в радиационен и нерадиационен аспект, в резултат на реализацията на НХРАО, ползването на природните ресурси, емисиите на вредните вещества при нормална експлоатация и при извънредни ситуации, генерирането на отпадъци и създаването на дискомфорт
ЧАСТ 5 – Характеристика на рисковете за околната среда, населението в района и работещите на обекта при потенциални аварии и инциденти
ЧАСТ 6 – Кумулативен ефект
ЧАСТ 7 – Трансгранично въздействие
ЧАСТ 8 – Информация за използвани методики за прогноза и оценка на въздействието върху околната среда
ЧАСТ 9 – Описание на мерките, предвидени да предотвратят, намалят или където е възможно да прекратят значителните отрицателни въздействия върху околната среда и план за изпълнението на тези мерки
ЧАСТ 10 – Становища и мнения на засегната общественост, на компетентните органи за вземане на решение по ОВОС и други специализирани ведомства, в резултат на проведени консултации
ЧАСТ 11 и 12 – 11: Заключение на експертите, 12: Описание на трудностите при изготвяне на ДОВОС

ПРИЛОЖЕНИЯ


ПРИЛОЖЕНИЕ 1 – Нетехническо резюме
ПРИЛОЖЕНИЕ 2 – Доклад за оценка на степента на въздействие (ДОСВ) на инвестиционно предложение “Изграждане на Национално хранилище за погребване на ниско- и средноактивни радиоактивни отпадъци – НХРАО” върху предмета и целите за опазване на защитени зониПлан за ангажиране на заинтересованите страни


IMPACTULUI DE MEDIU A PROPUNERII INVESTIȚIONALE PENTRU CONSTRUIREA DEPOZITULUI FINAL NAȚIONAL DE ÎNGROPARE DEȘEURI RADIOACTIVE DE SLABĂ ȘI MEDIE ACTIVITATE – DNDRA
PLANUL PENTRU IMPLICAREA PĂRȚILOR COINTERESATE

Формуляр за оплаквания


Формуляр за оплаквания (рум. език) /Public Grievance Form ROНагоре