Извеждане от експлоатация

A A A

Специализирано поделение „Извеждане от експлоатация – Козлодуй”

Третото специализирано поделение в рамките на Държавно предприятие „Радиоактивни отпадъци” бе създадено в отговор на обективната необходимост за безопасно стопанисване и последващо извеждане от експлоатация на спрени ядрени мощности в АЕЦ „Козлодуй”. В края на 2008 г. българското правителство обяви 1 и 2 блок за съоръжения за РАО и натовари с отговорността за тях Предприятието. Така възникна специализирано поделение „Извеждане от експлоатация – Козлодуй” (СП „ИЕ – Козлодуй”).

С този акт България изпълни поет ангажимент от Договора за присъединяване на страната към Европейския съюз.

В първия етап от историята на Специализирано поделение „Извеждане от експлоатация – Козлодуй” (СП „ИЕ – Козлодуй”), продължил от януари 2009 г. до септември 2010 г., екип от около 20 специалисти подготви и реализира постепенното прехвърляне на активите, съответстващи на 1 и 2 блок на атомната централа, към ДП РАО. Успоредно с това беше разработена и цялата документация, необходима за кандидатстване за лицензия за реализация на дейностите, произтичащи от правителственото решение.

На 18 октомври 2010 г. ДП РАО получи лицензии за експлоатация на блокове 1 и 2 на АЕЦ „Козлодуй” като съоръжения за управление на радиоактивни отпадъци.

От 1 ноември 2010 г. близо 100 специалисти, дотогава работещи на 1 и 2 блок в рамките на АЕЦ „Козлодуй”, станаха служители на  ДП РАО. Те са ангажирани в дейности за поддръжка на лицензионния режим за експлоатация на 1 и 2 блок на АЕЦ „Козлодуй” като съоръжения за радиоактивни отпадъци.

След окончателното структуриране на Специализираното поделение започна подготовка на програми по демонтаж на нерадиоактивно оборудване от втори контур на двата блока.

На 22 юни 2011 г. ДП РАО стартира първа операция по реален демонтаж на оборудване (ресивери на първи турбогенератор) от спрените в края на 2002 г. 1 и 2 блок на атомната централа.

На 21 ноември 2012 г. Министерският съвет обяви блокове 3 и 4 на АЕЦ „Козлодуй” за съоръжения за управление на радиоактивни отпадъци и ги предостави за управление на Държавно предприятие „Радиоактивни отпадъци” чрез СП „ИЕ – Козлодуй”.

На 26 февруари 2013 г. ДП РАО получи лицензии за експлоатация на блокове 3 и 4 на АЕЦ „Козлодуй” като съоръжения за управление на радиоактивни отпадъци, които подлежат на извеждане от експлоатация. Във връзка с издаването на новите лицензии на ДП РАО бяха прекратени лицензиите на „АЕЦ Козлодуй” ЕАД за експлоатация на 3-ти и 4-ти блок в експлоатационен режим.

На 1 март 2013 г. 432 души, работещи на 3 и 4 блок, до този момент служители на АЕЦ „Козлодуй”, бяха прехвърлени по реда на чл. 123, ал. 1 в състава на ДП РАО.

На 27 ноември 2014 г. Държавно предприятие „Радиоактивни отпадъци” получи лицензии за извеждане от експлоатация на спрените 1 и 2 блок на АЕЦ „Козлодуй”. Срокът на лицензиите е 10 години, а дейностите, които се разрешават с тях, се извършват от Специализирано поделение „Извеждане от експлоатация 1-4 блок”.

На 28 юли 2016 г. на Държавно предприятие „Радиоактивни отпадъци” бяха издадени лицензии за извеждане от експлоатация на блокове 3 и 4 на АЕЦ „Козлодуй“. Документите бяха връчени официално на 22 август 2016 г. на изпълнителния директор на Предприятието – Дилян Петров, от председателя на Агенцията за ядрено регулиране – ст. н. с. д-р Лъчезар Костов. Срокът на лицензиите е 10 години.

На 2 февруари 2018 г. Българската служба по акредитация официално акредитира специализирано звено – Орган за контрол от вид „С” „Освобождаване от регулиране” при Държавно предприятие „Радиоактивни отпадъци”.

На 6 март 2018 г. бе въведен в експлоатация Цех за намаляване на размерите и дезактивация (ЦНРД) на материалите от извеждането от експлоатация. В ЦНРД са монтирани съоръжения за механична, химична и електрохимична дезактивация на материалите от демонтираното оборудване на блокове 1-4 на АЕЦ „Козлодуй”.

На 12 ноември 2018 г. стартира първата 20-седмична оперативна експлоатационна кампания на новоизградено  Съоръжение за плазмено изгаряне (СПИ). В съоръжението се преработват ниско- и средноактивни РАО с голям коефициент на намаляване на обема. Годишният капацитет на СПИ е 250 тона.

На 3 септември 2019 г. е отчетен финалът на дейностите по демонтаж в Машинна зала на 1-4 блок – конвенционалната част на спрените ядрени съоръжения.

Нагоре