Извеждане от експлоатация - ДОВОС и ДОС на извеждане от експлоатация 1-4 блок

A A A

Обхват и съдържание на ДОВОС

Обхват и съдържание на Доклад за оценка на въздействието върху околната среда  на Инвестиционно предложение “Извеждане от експлоатация на блокове 1-4 на АЕЦ “Козлодуй” (по техническо задание)

Доклад за оценка на въздействието върху околната среда на Инвестиционно предложение “Извеждане от експлоатация на 1-4 блокове на АЕЦ “Козлодуй”

ДОВОС, ИЕ 1-4 блок, Нетехническо резюме
ДОВОС, ИЕ 1-4 блок, Титулни страници и съдържание
ДОВОС, ИЕ 1-4 блок, Глава 1
ДОВОС, ИЕ 1-4 блок, Глава 2
ДОВОС, ИЕ 1-4 блок, Глава 3
ДОВОС, ИЕ 1-4 блок, Глава 4
ДОВОС, ИЕ  1-4 блок, Глава 5
ДОВОС, ИЕ 1-4 блок, Глава 6
ДОВОС, ИЕ 1-4 блок, Глава 7
ДОВОС, ИЕ 1-4 блок, Глава 8
ДОВОС, ИЕ 1-4 блок, Глава 9
ДОВОС, ИЕ 1-4 блок, Глава 10
ДОВОС, ИЕ 1-4 блок, Трансграничен аспект
ДОВОС, ИЕ 1-4 блок, Списък и съдържание на приложенията
ДОВОС, ИЕ 1-4 блок, Общи приложения
ДОВОС, ИЕ 1-4 блок, Приложения към Глава 1
ДОВОС, ИЕ 1-4 блок, Приложения към Глава 2
ДОВОС, ИЕ 1-4 блок, Приложения към Глава 3
ДОВОС, ИЕ 1-4 блок, Приложения към Глава 4
ДОВОС, ИЕ 1-4 блок, Приложения към Глава 6

Доклад за оценка на съвместимостта на Инвестиционно предложение “Извеждане от експлоатация на 1-4 блокове на АЕЦ “Козлодуй”

Доклад за оценка на съвместимостта

План за ангажиране на заинтересованите страни относно проекта за извеждане от експлоатация на блокове 1-4 на АЕЦ “Козлодуй”

План за ангажиране на заинтересованите страни

PLANUL PENTRU IMPLICAREA PĂRȚILOR COINTERESATE CU PRIVIRE LA EVALUAREA IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI A PROIECTULUI DE DEZAFECTARE A UNITĂȚILOR 1-4  ALE CENTRALEI NUCLEARE DE LA KOZLODUI

PLANUL PENTRU IMPLICAREA PĂRȚILOR COINTERESATE


Списък на ключовите заинтересовани страни

Ключови заинтересовани страни

Формуляр за оплаквания

Формуляр
FORMULAR DE PLÂNGERЕ

СТАНОВИЩЕ НА  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ,  НАПРАВЕНО ПО  КОМЕНТАРИ, ПРЕДЛОЖЕНИЯ, ПРЕПОРЪКИ, МНЕНИЯ И ВЪЗРАЖЕНИЯ

Становище на Възложителя

Становище на инвеститора Държавно предприятие „Радиоактивни отпадъци” (ДП РАО), за Инвестиционно предложение „Извеждане от експлоатация на блокове 1-4 на АЕЦ  „Козлодуй” ЕАД, във връзка с писмените становища на румънското Министерство на околната среда и изменение на климата

Становище на Инвеститора ДП РАО във връзка с писмени становища на румънското Министерство на околната среда и измененията на климата

Експертна екологична оценка за Инвестиционно предложение за проектиране и изграждане на площадки за управление на материали от дейностите по извеждане от експлоатация на 1-4 блокове на АЕЦ “Козлодуй” – Изграждане на допълнителна площадка (Площадка №4) по проект Р 19

Експертна екологична оценка – Площадка №4

Уведомление до местната власт в общините Козлодуй, Мизия и Оряхово във връзка с Инвестиционно предложение за изграждане на Площадка № 4

Уведомление до местната власт в общините Козлодуй, Мизия, Оряхово

Уведомления във връзка с инвестиционно предложение “Проектиране и изпълнение на сеизмично укрепване на сградата на СК-2 на АЕЦ „Козлодуй”

Уведомления за ИП “Проектиране и изпълнение на сеизмично укрепване на сградата на СК-2 на АЕЦ „Козлодуй”
Нагоре