Управление на РАО от ядрени приложения

A A A

Специализирано поделение „Постоянно хранилище за радиоактивни отпадъци – Нови хан”

Постоянното хранилище за радиоактивни отпадъци (ПХРАО) е разположено край село Нови хан, община Елин Пелин. То е изградено в края на 50-те и началото на 60-те години на XX век в съответствие с действащото в страната законодателство. Хранилището е предназначено да приема радиоактивните отпадъци, които се получават в резултат на използване на радиоактивни източници в медицината – за диагностика и лечение, в промишлеността, в науката и образованието.

От въвеждането му в експлоатация през 1964 г. до 2006 г.  Постоянното хранилище за радиоактивни отпадъци – Нови хан се стопанисваше от Института за ядрени изследвания и ядрена енергетика при Българската академия на науките, в съответствие със законодателството в страната и с препоръките на Международната агенция за атомна енергия – Виена. От 2006 г. хранилището влиза в структурата на Държавно предприятие „Радиоактивни отпадъци” (ДП РАО) и днес функционира като специализирано поделение в Предприятието.

На 17 декември 2014 г. официално беше отбелязана 50-тата годишнина от началото на експлоатацията на първото в България хранилище за радиоактивни отпадъци (РАО). Постоянното хранилище край село Нови хан официално е открито през есента на 1964 г.

Предметът на дейност на хранилището, както и всички подобни съоръжения във всяка държава, е  да осигури безопасно управление на приетите отпадъци в дългосрочен план. В хранилището понастоящем се съхраняват по безопасен начин радиоактивните отпадъци, приемани от въвеждането му в експлоатация досега. Съхранението се извършва в подходящи многобариерни съоръжения – шахти, бетонни контейнери, голямотонажни контейнери.

В последните години хранилището се модернизира чрез изграждане на съоръжения за обработване и съхранение на радиоактивните отпадъци. Тя има за цел да се повиши безопасността на управлението им. С въвеждането в експлоатация на новите съоръжения натрупаните радиоактивни отпадъци на площадката на Постоянното хранилище ще бъдат обработени и поставени в опаковки, отговарящи на най-съвременните изисквания за безопасност. Това ще позволи събраните на площадката край Нови хан отпадъци постепенно да бъдат извозени до Националното хранилище, когато то влезе в експлоатация.

Хранилището край село Нови хан е обект на непрекъснат контрол – площадката и прилежащата й околна среда. Контрол се извършва както от оператора – Държавно предприятие „Радиоактивни отпадъци”, така и от държавните контролни органи – Агенция за ядрено регулиране, Министерство на здравеопазването и Министерство на околната среда и водите. Резултатите от мониторинга показват, че съоръжението се експлоатира по безопасен за хората и околната среда начин.

През есента на 2008 г. екип от Нов български университет извърши независимо изследване на района в полза на информираността на хората в съседните населени места. Заключението от това изследване е, че Хранилището не замърсява околната среда и не представлява никаква опасност за населението от района.

Горещата камера в Постоянното хранилище в Нови хан

В изпълнение  Стратегията за управление на отработеното ядрено гориво и на радиоактивни отпадъци, на площадката на Специализираното поделение „ПХРАО – Нови хан” през последните няколко години бе изградено ново модерно съоръжение – Гореща камера.

Стойността на проекта е близо два милиона лева, а финансирането бе осъществено по линия на програма ФАР.

От техническа гледна точка съоръжението е последно поколение от този тип и е  предназначено за манипулации с източници на йонизиращо лъчение (ИЙЛ) с активност до 500 TBq. Горещата камера ще бъде използвана за нуждите на входящия контрол, включващ проверка на херметичността и оценка на активността на неизвестни ИЙЛ.

В рамките на проекта е реализирана специална лъчезащита, съгласувана с компетентните органи. Тя гарантира пълната  безопасност за оперативния персонал и околната среда.

Горещата камера, като уникално и скъпоструващо съоръжение, получи собствена лицензия за работа с ИЙЛ с цел техническо обслужване, монтаж и демонтаж, измервания  и други; за презареждане на гамаоблъчвателни установки, дефектоскопи и др. с високоактивни ИЙЛ (Co-60,Cs-137, Ir-192 и пр.), което ще позволи извършване на външни услуги на потребители в областта на медицината, индустрията и селското стопанство.

На 12 юли 2019 година е подновена лицензия за експлоатация на съоръжение за управление на радиоактивни отпадъци чрез Специализирано поделение „ПХ РАО – Нови хан“ с титуляр ДП РАО. Срокът на лицензията е до 31 декември 2025 година.

Нагоре