Указания за достъп до специализираните поделения на ДП"РАО", при изпълнение на договори

A A A

 

Указания за достъп до специализираните поделения на Държавно предприятие „Радиоактивни отпадъци“ (ДП РАО) за изпълнители по договори

Специализираните поделения на ДП РАО са определени като стратегически обекти съгласно постановление на Министерски съвет на Република България  и ядрени съоръжения съгласно Закон за безопасно използване на ядрената енергия. В тази връзка има специфични изисквания за достъп.

Настоящите указания имат за цел да улеснят организациите и лицата, изпълняващи договори и дейности на територията на специализираните поделения на ДП РАО по отношение на изискванията за достъп. При необходимост от допълнителни уточнявания, въпроси, препоръки, моля пишете на електронна поща с адрес: info@dprao.bg

За осъществяване на достъпа на лица от организации и фирми, изпълняващи дейности и договори на територията на специализираните поделения, се изготвят, попълват и предоставят различни бланки и документи в изпълнение на нормативни изисквания и вътрешни инструкции на ДП РАО. Документите може да се изпращат по пощата до ДП РАО на адрес: град София, бул.“Д-р Г. М. Димитров“ №52А, ет.6 или да се предоставят на определеното по сключен договор отговорно лице от страна на ДП РАО. Достъпът до специализираните поделения на ДП РАО може да е еднократен или многократен – за определен период.

1.   Еднократен достъп:

1.1        Еднократен достъп на лице/лица до СП „ИЕ 1-4 блок“:

С писмо до Изпълнителен директор на ДП РАО се посочва необходимостта за допускане до специализираното/специализираните поделения на лице/лица, посочва се имейл адрес за обратна връзка, като към писмото се прилага попълнена и подписана първата страница на следната бланка:

Заявка за достъп до СП „ИЕ 1-4 блок“ – на български език/на английски език;

Забележка 1: Заявка за достъп АЕЦ „Козлодуй“ ЕАД ще се изпрати допълнително на посочения в писмото имейл адрес;

Забележка 2: Лицата, които ще посещават Контролирана зона (КЗ 1-4) на СП “ИЕ 1-4 блок“, трябва да имат подпис на Заявка за достъп до СП „ИЕ 1-4 блок“ (на обозначеното за това място) от Служба „Трудова медицина“ на АЕЦ „Козлодуй“ ЕАД. В тази връзка е необходимо да се предостави копие на документ, удостоверяващ липсата на медицински противопоказания за работа в средата с йонизиращи лъчения.

При липса на такъв документ е необходимо да се извърши медицински преглед. Възможни места за извършване на медицински преглед:

-      Национален център по радиобиология и радиационна защита;

-      Служба „Трудова медицина“ на АЕЦ „Козлодуй“ ЕАД.

 

1.2        Еднократен достъп на лице/лица до СП „РАО – Козлодуй“:

С писмо до Изпълнителен директор на ДП РАО се посочва необходимостта за допускане до специализираното/специализираните поделения на лице/лица, посочва се имейл адрес за обратна връзка.

 

Забележка 1: Заявка за достъп АЕЦ „Козлодуй“ ЕАД ще се изпрати допълнително на посоченият в писмото имейл адрес;

 

Забележка 1: Лицата, които ще посещават Контролирана зона на СП РАО – Козлодуй“, трябва да имат подпис на Заявка за достъп АЕЦ „Козлодуй“ ЕАД (на обозначеното за това място) от Служба „Трудова медицина“ на АЕЦ „Козлодуй“ ЕАД. В тази връзка е необходимо да се предостави копие на документ, удостоверяващ липсата на медицински противопоказания за работа в средата с йонизиращи лъчения.

При липса на такъв документ е необходимо да се извърши медицински преглед. Възможни места за извършване на медицински преглед:

-      Национален център по радиобиология и радиационна защита;

-      Служба „Трудова медицина“ на АЕЦ „Козлодуй“ ЕАД.

1.3        Еднократен достъп до СП „ПХ РАО – Нови хан“

С писмо до Изпълнителен директор на ДП РАО се посочва необходимостта за допускане до специализираното поделение на лице/лица, посочва се имейл адрес за обратна връзка.

Забележка 1: Лицата, които ще посещават Контролирана зона (КЗ) на СП “ПХ РАО – Нови хан“, трябва да предоставят копие на документ, удостоверяващ липсата на медицински противопоказания за работа в средата с йонизиращи лъчения.

При липса на такъв документ е необходимо да се извърши медицински преглед. Възможни места за извършване на медицински преглед:

-      Национален център по радиобиология и радиационна защита.

1.4        Еднократен достъп до СП „НХ РАО“:

С писмо до Изпълнителен директор на ДП РАО се посочва необходимостта за допускане до специализираното/специализираните поделения на лице/лица посочва се имейл адрес за обратна връзка. Към писмото се прилага списък на лицата.

2.   Многократен достъп:

2.1        Многократен достъп до СП „ИЕ 1-4 блок“

2.1.1    С писмо до Изпълнителен директор на ДП РАО се посочва необходимостта за допускане до специализираното/специализираните поделения на лице/лица, посочва се имейл адрес за обратна връзка, като към писмото се прилага попълнена и подписана първата страница на следната бланка:

Заявка за достъп до СП „ИЕ 1-4 блок“ – на български език/на английски език;

Забележка 1: Заявка за достъп АЕЦ „Козлодуй“ ЕАД – на български език/на английски език – ще се изпрати допълнително на посочения в писмото имейл адрес;

Също така е необходимо да се приложат следните документи за издаване на разрешение за работа съгласно чл.40 т.2, чл.44 и чл.45 от Правилник за прилагане на Закон за Държавна агенция „Национална сигурност“ (ДАНС):

-   ВЪПРОСНИК

Към въпросника на ДАНС се прилагат:

-   Свидетелство за съдимост;

-   Удостоверение за липса/наличие на психически заболявания;

-   Документ за липса/наличие на водени срещу лицето досъдебни и съдебни производства за престъпления от общ характер.

За чужди граждани:

Свидетелство за съдимост или справка за съдимост и документ за липса/наличие на психическа заболяване следва да са издадени от съответният чужд компетентен орган. Документите се представят в оригинал и трябва да са преведени на български език от заклет преводач. Документите, подадени от чужд гражданин, не следва да бъдат легализирани, само ако Република България и държавата, от която идва кандидатът, са страни по Конвенцията за премахване на изискването за легализация на чуждестранни публични актове (Хагската конвенция), както и когато между двете държави има сключен договор за правна помощ.

Забележка 3: В случай, че има необходимост от достъп на моторно превозно средство се попълва и подписва първата страница на следната бланка:

Заявка за достъп ДП РАО с МПС – на български език.

2.1.2    Преминава се обучение за работа в Учебен център към АЕЦ „Козлодуй“ ЕАД.

2.1.3    Към документите се прилага документ, удостоверяващ липсата на медицински противопоказания за работа в средата с йонизиращи лъчения. При липса на такъв документ е необходимо да се извърши медицински преглед. Възможни места за извършване на медицински преглед:

-      Национален център по радиобиология и радиационна защита;

-      Служба „Трудова медицина“ на АЕЦ „Козлодуй“ ЕАД.

2.2        Многократен достъп до СП „РАО – Козлодуй“

2.2.1    С писмо до Изпълнителен директор на ДП РАО се посочва необходимостта за допускане до специализираното/специализираните поделения на лице/лица, посочва се имейл адрес за обратна връзка.

Забележка 1: Заявка за достъп АЕЦ „Козлодуй“ ЕАД – на български език/на английски език – ще се изпрати допълнително на посочения в писмото имейл адрес;

Прилагат се и следните документи за издаване на разрешение за работа съгласно чл.40 т.2, чл.44 и чл.45 от Правилник за прилагане на Закон за Държавна агенция „Национална сигурност“ (ДАНС):

-   ВЪПРОСНИК

Към въпросника на ДАНС се прилагат:

-   Свидетелство за съдимост;

-   Удостоверение за липса/наличие на психически заболявания;

-   Документ за липса/наличие на водени срещу лицето досъдебни и съдебни производства за престъпления от общ характер.

За чужди граждани:

Свидетелство за съдимост или справка за съдимост и документ за липса/наличие на психическа заболяване следва да са издадени от съответният чужд компетентен орган. Документите се представят в оригинал и трябва да са преведени на български език от заклет преводач. Документите, подадени от чужд гражданин, не следва да бъдат легализирани, само ако Република България и държавата, от която идва кандидатът, са страни по Конвенцията за премахване на изискването за легализация на чуждестранни публични актове (Хагската конвенция), както и когато между двете държави има сключен договор за правна помощ.

2.2.2    Преминава се обучение за работа в Учебен център към АЕЦ „Козлодуй“ ЕАД.

2.2.3    Към документите се прилага документ (радиационен паспорт, медицинска бележка) удостоверяващ, че лицето/лицата нямат медицински противопоказания за работа в средата с йонизиращи лъчения. При липса на такъв документ е необходимо да се извърши медицински преглед. Възможни места за извършване на медицински преглед:

-      Национален център по радиобиология и радиационна защита;

-      Служба „Трудова медицина“ на АЕЦ „Козлодуй“ ЕАД.

За въпроси и съдействие, моля пишете на: info@dprao.bg

Нагоре