Финансиране

A A A

Дейностите и издръжката на Предприятието се финансират със средства от фонд „Радиоактивни отпадъци“ (фонд РАО) и фонд „Извеждане от експлоатация на ядрени съоръжения“ (фонд ИЕЯС) към министъра на енергетиката  при условията и по реда на:

  • Закона за безопасно използване на ядрената енергия (ЗБИЯЕ);
  • Наредбата за реда за установяване, събиране, разходване и контрол на средствата и за размера на дължимите вноски във фонд „Радиоактивни отпадъци“;
  • Наредбата за реда за установяване, събиране, разходване и контрол на средствата и за размера на дължимите вноски във фонд „Извеждане от експлоатация на ядрени съ­оръжения“.

Дейността по извеждане от експлоа­тация на ядрени съоръжения се финансира и със средства от Международен фонд “Коз­лодуй” (МФК) чрез Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР).

Взаимоотношенията между фонд РАО, фонд ИЕЯС и ДП РАО се регламенти­рат с договори, които се сключват ежегодно между председателя на управителния съвет на фонд РАО, съответно на фонд ИЕЯС, и изпълнителния директор на Предприяти­ето, а взаимоотношенията с ЕБВР – чрез споразумения.

Нагоре