Нормативна уредба

A A A
Закон за безопасно използване на ядрената енергия, изм. и доп. 25.02.2020 г.
Наредба за реда за издаване на лицензии и разрешения за безопасно използване на ядрената енергия, изм. и доп. 05.07.2019 г.
Наредба за радиационна защита, в сила от 20.02.2018 г., изм. и доп. бр. 110 от 29.12.2020 г.
Национална стратегия за управление на ОЯГ и РАО до 2030 г.
Наредба за реда за установяване, събиране, разходване и контрол на средствата и за размера на дължимите вноски във фонд “Извеждане от експлоатация на ядрени съоръжения”
Наредба за реда за установяване, събиране, разходване и контрол на средствата и за размера на дължимите вноски във фонд “Радиоактивни отпадъци”
Наредба за безопасност при извеждане от експлоатация на ядрени съоръжения
Наредба за безопасност при управление на радиоактивни отпадъци
Наредба за условията и реда за извършване на превоз на радиоактивни вещества
Наредба за условията и реда за предаване на радиоактивни отпадъци в ДП РАО
Ръководство на АЯР за структура и съдържание на План за извеждане от експлоатация на ядрен енергиен блок
Ръководство на АЯР за радиационна защита при извеждане от експлоатация
Ръководство на АЯР за освобождаване от регулиране на сгради и площадки на ядрени съоръжения
Ръководство на АЯР за безопасен превоз на радиоактивни материали
Правилник за устройството и дейността на ДП РАО (ДВ,бр. 85/16.10.2018 г.)
Нагоре