Новини

A A A

Приключи мисията за отчет на хода на Програма „Козлодуй“ за първото шестмесечие на годината

06.10.2023

В периода 3-5 октомври 2023 г. в ДП „Радиоактивни отпадъци“ се проведе мисия за отчет на хода на дейностите по изпълнение на Програма „Козлодуй“ за извеждане от експлоатация на спрените 440-мегаватови блокове на атомната централа, която изпълнява предприятието.
В проследяването на текущото изпълнение на Програмата за първото полугодие на 2023 година взеха участие Масимо Гариба – заместник генерален директор на ГД „Енергетика” на Европейската комисия (ЕК) с ресори „Ядрена енергетика, безопасност и ITER”, „Мерки за безопасност на ЕВРАТОМ“; Джанфранко Брунети – зам.-ръководител на отдел D2 към Генерална дирекция „Енергетика“ в направление „Ядрена енергетика, ядрени отпадъци и извеждане от експлоатация“ на Европейската комисия и Мишел Сонк от същото звено; Валентин Шайдер – зам.-директор на Департамент „Ядрена безопасност“ в Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) и ръководител на Международен фонд „Козлодуй“; Николай Николов – зам.-министър на енергетиката като Програмен координатор от страна на Р България по Програмата за извеждане от експлоатация; Дилян Петров – изпълнителен директор на ДП РАО и представители на висшия мениджмънт на предприятието.
В рамките на тридневното си посещение представителите на ЕК, ЕБВР и Министерство на енергетиката направиха обход в Контролираната зона на Специализираните поделения „Радиоактивни отпадъци – Козлодуй“ и „Извеждане от експлоатация – 1-4 блок“, посетиха Цеха за намаляване на размерите и дезактивация на материалите от извеждане от експлоатация, съоръжението за плазмено изгаряне, Машинна зала на малките блокове, където към момента се извършват дейностите по производство на стомано-бетонните контейнери, както и реконструираната сграда, където предстои да бъде организирано това производство в бъдеще. Особено впечатлена остана делегацията след посещението на строителната площадка на Националното хранилище за ниско- и средноактивни радиоактивни отпадъци, където съвсем скоро приключи решаващ етап от изграждането на съоръжението – монтажът на подвижните покриви над клетките за погребване на РАО, както и на 30-тонния мостови кран, който ще извършва операциите по подреждането на стоманобетонните контейнери с отпадъци.
………………………………………………………………………………..
В съответствие с Регламента на Европейския съюз* за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на България в процеса на извеждане на ядрени мощности и процедурите, приложими към него, изпълнението на дейностите, които се финансират от МФ „Козлодуй“, са обект на редовен мониторинг. Според действащите правила, напредъкът по Програмата за извеждане се проверява всяко полугодие в няколко последователни стъпки. ДП РАО изготвя Мониторингов отчет, представящ изпълнението на планираните дейности за съответния период, който се удостоверява от Европейската банка за възстановяване и развитие и представя в ГД „Енергетика“ на Европейската комисия. Следва посещение на площадка „Козлодуй“ от представители на ЕК с цел непосредствено проследяване на място на изпълнението на дейностите, посочени в документа. Процедурата завършва с финално заседание на Комитета, на което се обобщават резултатите от мониторинга и съответно се приема Мониторинговият отчет.
*Регламент (ЕВРАТОМ) №2021/100

Нагоре