Новини

A A A

СП „ПХРАО – Нови хан” изпълни програмите си за работа и модернизации за 2014 г.

24.01.2015

Предаването на РАО на „ПХРАО – Нови хан” се извършва, съгласно изискванията на Наредбата за условията и реда за предаване на радиоактивни отпадъци на ДП РАО.
Резултатите от дейността на поделението през юбилейната 2014 година са:

  • Обработени са 321 броя работни и транспортни контейнери в съоръжение Гореща камера, съдържащи 854 отработени закрити радиоактивни източници (ОЗРИ);
  • Демонтирани са 25 000 източници на йонизиращи лъчения (ИЙЛ) от 12110 пожароизвестителни йонизационни датчици;
    Дезактивирани са 22,4 кв. м площ от 14 контейнера, тип УТК Д 11;
  • Преработени са 8,15 куб. м нискоактивни вторични радиоактивни отпадъци, евакуирани от хранилището за течни РАО със системата за преработване на течни РАО;
  • Циментирани са 0,1031 куб. м течни РАО;
  • Пресовани са 2,6 куб. м пресуеми радиоактивни отпадъци – лични предпазни средства (ръкавици, маски, гащеризони), вкл. растителни проби, лабораторни консумативи и опаковки;
  • Извършени са дейности по изготвяне на 48 финансови оценки, 48 договора, 49 проверки на съответствие, 45 приема и 44 превоза на РАО и радиоактивни вещества.

През 2014 г. бе изпълнен планираният етап от специалната програма на СП „ПХРАО – Нови хан” за 2014 г. – приети бяха  облъчвателна уредба, тип „Гама 1300” със 112 бр. ИЙЛ и гама терапевтична уредба ”Рокус”. Проектът се отнася за прием на РАО от минали практики и се финансира от Министерство на енергетиката на САЩ в рамките на Инициативата за намаляване на радиологичната заплаха в глобален мащаб.

През 2014 година бе изпълнена мащабна инвестиционна програма, в резултат на която изцяло бе ремонтирана периметровата вътрешна задържаща ограда на хранилището. Реализирани бяха и инвестиционни проекти за асфалтиране на противопожарното трасе и изграждане на отводнителна канавка към него; за защита от външни въздействия на над 500 кв. м бетоново покритие на площадката, чрез полагане на шлайфан бетон.

В края на изтеклата година специализираното поделение разработи и осъществи пилотен проект, който за първи път бе приложен в практиката по управление на РАО.
Специализиран екип от СП „ПХРАО – Нови хан” извлече 18 тона амониев уранил трикарбонат (АУТК), съдържащ се в 38 бидона и ги преопакова в 58 броя евроконтейнери. За целта беше разработена технология и приложено оригинално техническо решение за извличане и преопаковане.
На площадката на обект „Елешница”, община Разлог, беше доставено  технологично оборудване и специализирана подемно транспортна техника, с която беше изпълнена задачата. По този начин урановият концентрат беше преопакован в сертифицирани евроконтейнери, за да бъде транспортиран, съгласно изискванията на ADR (Спогодба за превоз на опасни товари по шосе, клас 7 – радиоактивни вещества).

На снимката: Дейности в мина “Елешница”

Нагоре