Считано от 14 юни 2020 г. Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП) е задължителна за ползване от всички възложители. Профил на купувача на ДП РАО може да бъде намерен на този линк https://app.eop.bg/buyer/27002

ОП-03/29.01.2020 г. с предмет: „Избор на консултант за изпълнение на оценка за съответствието на инвестиционния проект с основните изисквания към строежите, технически контрол на част „Конструктивна“ и упражняване на Строителен надзор за Проект 39-2 „Преустройство на сградата на ДГС 1 за целите на извеждане от експлоатация“ № РОП 00699-2020-0003.

29.01.2020 - 18.02.2020

ОП-26/30.10.2019 г. с предмет: „Доставка на апаратура за радиационен контрол, необходима за обезпечаване на дейностите по непрекъснато измерване на алфа/бета активност във въздух, поддържане на експлоатационния порядък в помещенията и радиационен контрол в СП „ИЕ 1-4 блок“.

30.10.2019 - 19.11.2019

Нагоре