Считано от 14 юни 2020 г. Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП) е задължителна за ползване от всички възложители. Профил на купувача на ДП РАО може да бъде намерен на този линк https://app.eop.bg/buyer/27002

ОП-26/30.10.2019 г. с предмет: „Доставка на апаратура за радиационен контрол, необходима за обезпечаване на дейностите по непрекъснато измерване на алфа/бета активност във въздух, поддържане на експлоатационния порядък в помещенията и радиационен контрол в СП „ИЕ 1-4 блок“.

30.10.2019 - 19.11.2019

ОП-22/16.10.2019 г. с предмет: „Доставка на контейнер – цистерна за киселини със стандартни и допълнителни комплектации за оборудване на специализирано транспортно средство за превоз на течни РАО между обекти на ДП РАО, разположени на територията на АЕЦ „Козлодуй“

16.10.2019 - 05.11.2019

Нагоре