История

A A A

2004 година

Държавно предприятие „Радиоактивни отпадъци” (ДП РАО) е създадено на 1 януари 2004 г. с  решение на българското правителство на основание на Закона за безопасно използване на ядрената енергия. По този начин е определен национален оператор за управление на радиоактивните отпадъци извън обектите, в които те се генерират, в съответствие с Националната стратегия за управление на ОЯГ и РАО и с добрите международни практики.


За първи изпълнителен директор на ДП РАО е определен Антон Иванов. Освен него за членове на Управителния съвет са определени Ира Стефанова и Сергей Цочев.


На 8 юни 2004 г. е  съдебната регистрация на Предприятието. От 2008 г. е прието тази дата да се отбелязва като официален празник на ДП РАО.


С постановление на МС № 992 от 14 декември 2004 г. към ДП РАО са прехвърлени активите на Цех за преработка и кондициониране на РАО, получени от експлоатацията на АЕЦ „Козлодуй“ и Склад за временното им съхраняване.

2005  година

На 29 април 2005 г. ДП РАО получава Лицензия серия Е, рег. № 01740 за експлоатация на ядрено съоръжение за управление на РАО чрез специализирано поделение „Радиоактивни отпадъци – Козлодуй“.


С решение на МС № 683 от 25 юли 2005 г. на ДП РАО е възложено изграждането на Национално хранилище за ниско- и средноактивни РАО (НХ РАО).

2006  година

На 14 юли 2006 г. ДП РАО получава лицензия Серия Е, № 02088 за експлоатация на ядрено съоръжение за управление на РАО на площадка Нови Хан – чрез специализирано поделение „Постоянно хранилище за радиоактивни отпадъци – Нови хан“. Съгласно лицензията на управление в съоръжението подлежат РАО, генерирани извън АЕЦ „Козлодуй“ (РАО от приложения на източници на йонизиращи лъчения в медицината, индустрията и научните изследвания).

2007 година

През месец октомври 2007 г. е създаден Информационният център на ДП РАО в град Козлодуй. Информационният център има за задача да предоставя на обществеността систематизирана и достъпна информация за дейностите на Предприятието.

2008 година

На 20 декември 2008 г. е взето решение на МС № 839 за обявяване на блокове 1 и 2 на АЕЦ „Козлодуй“ за съоръжения за управление на РАО и за предоставянето им за управление на ДП РАО.

2010 година

На 18 октомври 2010 г. ДП РАО получава лицензии Серия Е, № 03492/03493 за експлоатация на блокове 1 и 2 като съоръжения за управление на РАО, които подлежат на извеждане от експлоатация чрез специализирано поделение „Извеждане от експлоатация – Козлодуй”.

2011 година

През 2011 г. са проведени срещи за обществено обсъждане на Доклада за оценка на въздействието върху околната среда (ДОВОС) на НХ РАО.

2012 година

На 1 ноември 2012 г. официално е регистрирано четвъртото специализирано поделение в рамките на ДП РАО – „Национално хранилище за радиоактивни отпадъци“.


С решение 1038 от 19 декември 2012 г. МС обявява спрените блокове 3 и 4 на АЕЦ „Козлодуй“ за съоръжения за управление на радиоактивни отпадъци и ги предоставя за управление на ДП РАО.

2013 година

На 26 февруари 2013 г. ДП РАО получава лицензии Серия Е, № 04152/04153 за експлоатация на блокове 3 и 4 като съоръжения за управление на РАО, които подлежат на извеждане от експлоатация чрез специализирано поделение „Радиоактивни отпадъци – Козлодуй“.

2014 година

На 14 ноември 2014 г. ДП РАО получава лицензии Серия ИЕ, № 4650/4651 за извеждане от експлоатация на блокове 1 и 2 чрез специализирано поделение „Извеждане от експлоатация – 1-4 блок”.

2015 година

От 16 до 30 април 2015 г. Държавно предприятие „Радиоактивни отпадъци” провежда серия от срещи за обществено  обсъждане на актуализирания Доклад за оценка на въздействието върху околната среда на  НХ РАО.


На 1 юни 2015 г.  ДП РАО  получава  лицензия  за експлоатация на съоръжение за управление на радиоактивни отпадъци чрез Специализирано поделение „Радиоактивни отпадъци – Козлодуй”. Документът е издаден на 28 април 2015 г. и подновява предишната лицензия за тази дейност от 2008 г. Срокът на новата лицензия е 10 години.

2016 година

На 28 юли 2016 г. ДП РАО получава лицензии Серия ИЕ, № 5099/5100 за извеждане от експлоатация на блокове 3 и 4 чрез специализирано поделение „Извеждане от експлоатация 1-4 блок”.


На 23 декември 2016 г. МОСВ издава Решение по ОВОС № 7-7/2016 г.  за одобряване осъществяването на инвестиционно предложение „Изграждане на национално хранилище за погребване на ниско- и средноактивни радиоактивни отпадъци”.

2017 година

На 5 май 2017 г. Председателят на Агенцията за ядрено регулиране издава Разрешение за строителство на   НХ РАО.


На 9 юни 2017 г. Министерството на регионалното развитие и благоустройството издава на ДП РАО разрешение за строеж на Национално хранилище за погребване на радиоактивни отпадъци на площадка „Радиана” (Разрешение за строеж № РС-21/25.05.2017 г.). Разрешението за строеж влиза в сила на 26 юни 2017 г.


На 29 август 2017 г. ДП РАО официално стартира изграждането на Национално хранилище за ниско- и средноактивни радиоактивни отпадъци. На тържествена церемония на площадка „Радиана“ министърът на енергетиката Теменужка Петкова и изпълнителният директор на ДП РАО Дилян Петров правят символичната първа копка на бъдещото НХ РАО.

2018 година

На 2 февруари 2018 г. Българската служба по акредитация официално акредитира специализирано звено – Орган за контрол от вид „С” „Освобождаване от регулиране” при Държавно предприятие „Радиоактивни отпадъци”.


На 6 март 2018 г. е въведен в експлоатация Цех за намаляване на размерите и дезактивация (ЦНРД) на материалите от извеждането от експлоатация. В ЦНРД са монтирани съоръжения за механична, химична и електрохимична дезактивация на материалите от демонтираното оборудване на блокове 1-4 на АЕЦ „Козлодуй”.


На 12 ноември 2018 г. стартира първата 20-седмична оперативна експлоатационна кампания на новоизградено  Съоръжение за плазмено изгаряне (СПИ). В съоръжението се преработват ниско- и средноактивни РАО с голям коефициент на намаляване на обема. Годишният капацитет на СПИ е 250 тона.

2019 година

На 12 юли 2019 година е подновена лицензия за експлоатация на съоръжение за управление на радиоактивни отпадъци чрез Специализирано поделение „ПХ РАО – Нови хан“ с титуляр ДП РАО. Срокът на лицензията е до 31 декември 2025 година.


На 3 септември 2019 г. е отчетен финалът на дейностите по демонтаж в Машинна зала на 1-4 блок – конвенционалната част на спрените ядрени съоръжения.


През месец ноември ДП РАО отбеляза 15 години от създаването си с научно-технически семинар, на който бе проследен хода на дейностите от целия спектър на националния оператор по управление на радиоактивни отпадъци с акцент върху програмата по извеждане от експлоатация на спрените ядрени мощности на АЕЦ «Козлодуй» и изграждането на Националното хранилище за радиоактивни отпадъци.


2020 година


На 31 януари  делегация на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие  бе на официално тридневно посещение в ДП РАО във връзка с кандидатурата на страната ни за членство в Агенцията за ядрена енергия.


Продължи реализацията на програмата по извеждане от експлоатация, като през месец май започнаха операции, свързани с демонтажните дейности в Контролираната зона – реакторно отделение на I блок на АЕЦ „Козлодуй“.


2021 година


На 20 януари, ден след официалната церемония по встъпването на България в Агенцията за ядрена енергия към Организацията за икономическо сътрудничество и развитие, се състоя и първата работна среща между представители на ръководството и експерти от ДП „Радиоактивни отпадъци“ и Агенцията.


2022 година


В отговор на нуждата на обществото от разширена актуална информация за процесите по безопасно управление на радиоактивните отпадъци започна да функционира Информационен център по извеждане от експлоатация – нова модерна сграда с широки възможности за надграждане на дейностите, свързани с информационната политика.


Като част от проекта за извеждане от експлоатация в средата на 2022 година чрез химическа дезактивация значително бе намалено радиоактивното замърсяване в първи контур на спрените блокове на АЕЦ „Козлодуй“. В резултат на операциите активността в четирите ядрени мощности е намалена, както следва:

  • 1 блок – 98,47 %
  • 2 блок – 98,63 %
  • 3 блок – 97,53 %
  • 4 блок – 99,63 %

През месец октомври новият Информационен център домакинства годишната техническа среща на Международната мрежа за погребване на нискоактивни отпадъци (DISPONET), в която взеха участие експерти по погребване на радиоактивни отпадъци от 18 страни от цял свят. Събитието се ръководеше от Международната агенция за атомна енергия.


На 9 декември Съоръжението за плазмено изгаряне навлезе в шестата си експлоатационна кампания. От първата такава (в края на 2018 г.) до онзи момент са преработени над 3800 куб. м РАО, като в последната кампания е постигнато намаляване на обема на преработените отпадъци повече от 90 пъти.

Нагоре