Погребване на РАО

A A A

Специализирано поделение „Национално хранилище за радиоактивни отпадъци”

СП „НХ РАО – Козлодуй” официално е регистрирано като поделение на ДП РАО на 1 ноември 2012 г. Дейността на поделението е свързана с изграждането, пуска и експлоатацията на хранилище за дълготрайно съхранение на ниско- и средноактивни радиоактивни отпадъци.

За да бъде завършен напълно цикълът за управление на РАО, е необходимо те да бъдат погребвани завинаги в постоянно хранилище, което гарантира трайно и надеждно изолиране от човека и от околната среда на преработени и кондиционирани РАО. В резултат на правителствено решение от 2005 г. започва целенасочена дейност за реализацията на този сложен процес, който трябва да приключи с въвеждането в експлоатация на Национално хранилище за ниско- и средноактивни радиоактивни отпадъци (НХ РАО). Във времето този процес условно се разделя на три основни етапа: избор на площадка, проектиране и строителство. След извършени регионални и детайлни геолого-геофизични, геохимични, инженерно-геоложки и хидрогеоложки изследвания, беше избрана предпочитана площадка, върху която ще се изгради националното хранилище – площадка „Радиана”.

Според изискванията на българското законодателство и международните спогодби проектът НХ РАО трябваше да получи одобрение на населението от региона, в който ще бъде реализиран. Инвестиционното предложение на Предприятието за „Изграждане на Национално хранилище за краткоживеещи ниско- и средноактивни радиоактивни отпадъци” беше детайлно представено на три обществени обсъждания, проведени през 2011 г. –  в град Козлодуй, в село Хърлец и в град Бекет, Румъния.

От 16 до 30 април 2015 г. Държавно предприятие „Радиоактивни отпадъци” проведе серия от срещи за обществено  обсъждане на актуализирания Доклад за оценка на въздействието върху околната среда (ДОВОС) на  НХ РАО. Предвид високия обществен интерес към проекта на ДП РАО за изграждане на НХ РАО Министерството на околната среда и водите (МОСВ) определи 11 населени места, в които бе проведено обществено обсъждане: община Козлодуй и село Хърлец, на чиято територия е площадка „Радиана“, както и общините Мизия, Вълчедръм, Хайредин, Оряхово, Борован, Лом, Криводол, Бойчиновци и Бяла Слатина. Докладът или подробно резюме към него, както книги и формуляри за становища бяха изложени на публичен достъп в 51 различни места в 30-километровата зона около АЕЦ „Козлодуй”, в чиято непосредствена близост е площадка „Радиана”. Пълният ДОВОС и всички други съпътстващи документи – на български и английски език, бяха публикувани предварително, в законоустановените срокове, на Интернет страниците на ДП РАО, МОСВ и Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР).

С решение на Министерски съвет хранилището, което ще се изгради на площадка „Радиана” получи статут на обект с национално значение и на национален обект.

На 9 юни 2016 г. ДП РАО проведе обществено обсъждане на проекта за Национално хранилище за ниско- и средноактивни радиоактивни отпадъци и в град Крайова, Румъния. Обсъждането бе организирано по покана на Министерство на околната среда, водите и горите на Румъния (МОСВГ) и съгласувано с българското Министерство на околната среда и водите (МОСВ), което официално представляваше страната ни. Публичната дискусия премина при повишен обществен интерес.

На 7 юли 2016 г. между  Държавно предприятие „Радиоактивни отпадъци”  и оторизираните представители на Германо-български консорциум „Национално хранилище за радиоактивни отпадъци“ бе подписан Договор за изграждане на първия етап от НХ РАО. Международен фонд „Козлодуй” финансира безвъзмездно проекта, а стойността на първия етап от изграждането на хранилището е 71 820 000 евро.

На 23 декември 2016 г. МОСВ издаде Решение по ОВОС № 7-7/2016 г.  за одобряване осъществяването на инвестиционно предложение „Изграждане на национално хранилище за погребване на ниско- и средноактивни радиоактивни отпадъци – по технология за погребване на ниско и средноактивни радиоактивни отпадъци (РАО) в многобариерно инженерно приповърхностно хранилище траншеен тип”  с възложител Държавно предприятие „Радиоактивни отпадъци”.

На 5 май 2017 г. Председателят на Агенцията за ядрено регулиране издаде  Разрешение за строителство на   НХ РАО.

На 9 юни 2017 г. в  „Държавен вестник” бе публикувано разрешение за строеж на Националното хранилище за погребване на радиоактивни отпадъци на площадка Радиана, издадено от Министерството на регионалното развитие и благоустройството на ДП РАО (Разрешение за строеж № РС-21/25.05.2017 г.). Разрешението за строеж влиза в сила на 26 юни 2017 г.

На 29 август 2017 г. ДП РАО официално стартира изграждането на Национално хранилище за ниско- и средноактивни радиоактивни отпадъци. На тържествена церемония на площадка „Радиана“ министърът на енергетиката г-жа Теменужка Петкова и изпълнителният директор на ДП РАО Дилян Петров направиха символичната първа копка на бъдещото НХ РАО.

В периода 2017-2019 г. се извършва мащабно строителство на Националното хранилище за радиоактивни отпадъци на площадка „Радиана”. Дейностите се реализират през специално изграден път за достъп до площадката от републикански път, изграден съгласно одобрен работен проект и Разрешение за строеж №41, издадено от главния архитект за община Козлодуй на 28 юни 2016 г.  В съответствие с проекта е изкопано огромно количество земни маси – около 1 милион кубически метра. Част от това количество се съхранява на площадката за бъдещо използване при направа на льосоциментната възглавница или за обратна засипка при затваряне на хранилището. Изградени са над 3 км временни пътища. Инсталацията за производство на льосоциментна смес е въведена в експлоатация. Изградена е тестова площадка с льосоциментна възглавница. Тестовете показват, че проектните характеристики са достигнати, което позволява започване на строителството на масивната льосоциментна възглавница под клетките за погребване. Тече строителство на сградата за приемане и буферно съхраняване на опаковки с радиоактивни отпадъци, както и на спомагателните сгради и съоръжения. Завършен е първият етап на  изграждането на масивната льосоциментна възглавница под клетките за погребване.


Хранилището е предназначено за преработени и обезопасени радиоактивни отпадъци, генерирани единствено на територията на България. В него ще бъдат съхранявани ниско- и средноактивни радиоактивни отпадъци от промишлеността, медицината и бита; отпадъци, генерирани при извеждането от експлоатация на I-IV блок на АЕЦ „Козлодуй”, както и от дейността на бъдещи нови ядрени мощности.
В НХ РАО няма да се съхраняват високоактивни радиоактивни отпадъци и отработено ядрено гориво.
Площадката на бъдещото хранилище е разположена в непосредствена близост до АЕЦ „Козлодуй”, в двукилометровата, зона с контролиран достъп на централата, в землището на с. Хърлец, община Козлодуй.
Националното хранилище представлява съоръжение с многобариерна защита за трайно съхраняване на предварително обезопасени и опаковани в стоманобетонни контейнери радиоактивни отпадъци.  Хранилището ще бъде от приповърхностен траншеен тип с капацитет от 19 хиляди стоманобетонни контейнери с радиоактивни отпадъци. Съоръжението ще се състои от 66 стоманобетонни конструкции (клетки), разпределени в три платформи за погребване. Клетките са разделени от вътрешни преградни стени на секции. След запълване с опаковки клетките се покриват със стоманобетонна плоча и се изолират от атмосферните води чрез изграждане на многопластов земнонасипен слой. Планирано е хранилището да бъде в експлоатация, т. е. постепенно да се запълва, 60 години. След това се предвижда то да бъде затворено. През целия период на експлоатация и в следващите 300 години съоръжението ще е обект на постоянен контрол от страна на оторизираните органи. Националното хранилище ще бъде едно от най-модерните съоръжения в Европа от този тип.

Международен фонд „Козлодуй” финансира безвъзмездно проекта чрез  ЕБВР, а стойността на първия етап от изграждането на хранилището е 71 820 000 евро.

Изграждането на Националното хранилище е залегнало в актуализираната Национална стратегия за управление на отработеното ядрено гориво и радиоактивните отпадъци до 2030 г. и представлява ангажимент на българското правителство пред Европейската комисия.

Нетехническо резюме към ДОВОС на НХ РАО

Нагоре