Погребване на РАО

A A A

Специализирано поделение „Национално хранилище за радиоактивни отпадъци”

СП „НХРАО – Козлодуй” официално е регистрирано като поделение на ДП РАО на 1 ноември 2012 г. Дейността на поделението е свързана с изграждането, пуска и експлоатацията на хранилище за дълготрайно съхранение на ниско- и средноактивни радиоактивни отпадъци.

За да бъде завършен напълно цикълът за управление на РАО, е необходимо те да бъдат погребвани завинаги в постоянно хранилище, което гарантира трайно и надеждно изолиране от човека и от околната среда на преработени и кондиционирани РАО. В резултат на правителствено решение от 2005 г. започва целенасочена дейност за реализацията на този сложен процес, който трябва да приключи с въвеждането в експлоатация на НХРАО. Във времето този процес условно се разделя на три основни етапа: избор на площадка, проектиране и строителство. След извършени регионални и детайлни геолого-геофизични, геохимични, инженерно-геоложки и хидрогеоложки изследвания, беше избрана предпочитана площадка, върху която ще се изгради националното хранилище – площадка „Радиана”.

Според изискванията на българското законодателство и международните спогодби проектът НХРАО трябваше да получи одобрение на населението от региона, в който ще бъде реализиран. Инвестиционното предложение на Предприятието за „Изграждане на Национално хранилище за краткоживеещи ниско- и средноактивни радиоактивни отпадъци” беше детайлно представено на три обществени обсъждания, проведени през 2011 г. –  в град Козлодуй, в село Хърлец и в град Бекет, Румъния.

От 16 до 30 април 2015 г. Държавно предприятие „Радиоактивни отпадъци” проведе серия от срещи за обществено  обсъждане на актуализирания Доклад за оценка на въздействието върху околната среда (ДОВОС) на  НХРАО. Предвид високия обществен интерес към проекта на ДП РАО за изграждане на НХРАО Министерството на околната среда и водите (МОСВ) определи 11 населени места, в които бе проведено обществено обсъждане: община Козлодуй и село Хърлец, на чиято територия е площадка „Радиана“, както и общините Мизия, Вълчедръм, Хайредин, Оряхово, Борован, Лом, Криводол, Бойчиновци и Бяла Слатина. Докладът или подробно резюме към него, както книги и формуляри за становища бяха изложени на публичен достъп в 51 различни места в 30-километровата зона около АЕЦ „Козлодуй”, в чиято непосредствена близост е площадка „Радиана”. Пълният ДОВОС и всички други съпътстващи документи – на български и английски език, бяха публикувани предварително, в законоустановените срокове, на Интернет страниците на ДП РАО, МОСВ и Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР).

С решение на Министерски съвет хранилището, което ще се изгради на площадка „Радиана” получи статут на обект с национално значение и на национален обект.

На 9 юни 2016 г. ДП РАО проведе обществено обсъждане на проекта за Национално хранилище за ниско- и средноактивни радиоактивни отпадъци и в град Крайова, Румъния. Обсъждането бе организирано по покана на Министерство на околната среда, водите и горите на Румъния (МОСВГ) и съгласувано с българското Министерство на околната среда и водите (МОСВ), което официално представляваше страната ни. Публичната дискусия премина при повишен обществен интерес.

На 7 юли 2016 г. между  Държавно предприятие „Радиоактивни отпадъци”  и оторизираните представители на Германо-български консорциум „Национално хранилище за радиоактивни отпадъци“ бе подписан Договор за изграждане на първия етап от НХРАО. Международен фонд „Козлодуй” финансира безвъзмездно проекта, а стойността на първия етап от изграждането на хранилището е 71 820 000 евро.

Националното хранилище представлява съоръжение с многобариерна защита за трайно съхраняване на предварително обработени, обезопасени и опаковани в стоманобетонни кубове радиоактивни отпадъци.  Хранилището ще бъде от приповърхностен траншеен тип с капацитет от 138 200 куб. метра. Площадка „Радиана” се намира в 3-километровата контролирана зона на АЕЦ.  Съоръжението ще се състои от няколко стоманобетонни вкопани конструкции (модули), разделени от вътрешни преградни стени на камери. След запълване с опаковки тези камери се покриват със стоманобетонна плоча и се изолират от атмосферните води чрез изграждане на многопластов земнонасипен слой. Планирано е хранилището да бъде в експлоатация, т. е. постепенно да се запълва в следващите 60 години. През 2075 г. се предвижда то да бъде затворено. През целия период на експлоатация и в следващите 300 години съоръжението ще е обект на постоянен контрол от страна на оторизираните органи.

Нагоре