Профил на купувача

ОП-40/15.12.2017 г. с предмет: „Събиране, транспортиране и третиране в инсталации (утилизация) на демонтирани стоманобетонни конструкции, получени от дейностите по извеждане от експлоатация на 1-4 блок на АЕЦ „Козлодуй“ . Номер на поръчката в РОП: 00699-2017-0019.

11.12.2017 - 16.01.2018

Решение
Обявление
Документация

ОП-39/28.11.2017 г. с предмет: „Преустройство на кран, козлови едногредов с товароподемност 12, 5 тона на 16,0 тона в контролираната зона на СП „ПХРАО – Нови хан“.

29.11.2017 - 06.12.2017

Обява
Техническо задание
Указания
Договор проект
Образци
Техническа документация
Информация за удължаване на срок от 07.12.2017 - обявата е валидна до 11.12.2017 год.
Протокол

Нагоре