Считано от 14 юни 2020 г. Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП) е задължителна за ползване от всички възложители. Профил на купувача на ДП РАО може да бъде намерен на този линк https://app.eop.bg/buyer/27002

ОП-03/29.01.2020 г. с предмет: „Избор на консултант за изпълнение на оценка за съответствието на инвестиционния проект с основните изисквания към строежите, технически контрол на част „Конструктивна“ и упражняване на Строителен надзор за Проект 39-2 „Преустройство на сградата на ДГС 1 за целите на извеждане от експлоатация“ № РОП 00699-2020-0003.

29.01.2020 - 18.02.2020

Нагоре