Buyer’s profile

(Български) ОП-25/05.10.2017 г. с предмет: „Доставка на реагенти, химически реактиви, стандартни разтвори, буферни разтвори, йонообменни и хроматографски смоли, сертифицирани сравнителни материали на радиоактивни изотопи и материали за течносцинтилационно измерване за нуждите на ДП РАО за 2017 г.“. Номер на поръчката в РОП: 00699-2017-0015.

04.10.2017 - 26.10.2017

Решение
Обявление
Документация
Техническа спецификация

Top