Buyer’s profile

(Български) ОП-24/08.10.2018 г. с предмет: „Повърхностно-отводнителна система, обслужваща площадките за временно съхраняване на РАО в контролираната зона на СП „ПХРАО-Нови хан“ и „Система за управление на технологични води в производствения цикъл на СП „ПХРАО-Нови хан“.

08.10.2018 - 23.10.2018

Обява
Техническо задание
Указания
Образци
Договор проект
Повърхностно-отводнителна система
Управление на технологични води
Информация за удължаване на срока за получаване на оферти - до 29.10.2018 г.
Протокол 1
Протокол № 2
Договор

(Български) ОП-23/03.10.2018 г. с предмет: ”Доставка на метали”

03.10.2018 - 10.10.2018

Обява
Техническа спецификация
Техническа спецификация
Указания
Образци
Договор проект
Разяснения
Информация за удължаване на срок - до 15.10.2018 г.
Протокол
Договор по обособена позиция 4
Договор по обособена позиция 1, 2 и 3

Top