Buyer’s profile

(Български) ОП-15/13.09.2019 г. с предмет:  „Доставка на химикали, химически реактиви – стандартни разтвори, буферни разтвори и индикатори, йонообменни и хроматографски смоли, реагенти, тест набори, препарати за радиоактивна дезактивация за нуждите на ДП РАО“ № РОП 00699-2019-0007.

13.09.2019 - 03.10.2019

(Български) ОП – 13/04.09.2019 г. с предмет: „Разработване на „Процедура за освобождаване от регулиране на стоманобетонни конструкции в Контролираната зона на СП „ПХРАО-Нови хан” и „Оперативна процедура за освобождаване от регулиране на опаковки, съдържащи демонтирано оборудване от СП „ИЕ 1-4 блок”, измерени с FRM-02”.

04.09.2019 - 16.09.2019

Top