Buyer’s profile

(Български) ОП-30/03.12.2018 г. с предмет: „Доставка на консумативи за печатащи машини за нуждите на ДП РАО“.

03.12.2018 - 10.12.2018

Обява
Техническа спецификация
Указания
Образци
Договор проект
Писмени разяснения
Информация за удължаване на срок за получаване на оферти - до 14.12.2018г
Протокол
Договор 1
Договор 2

(Български) ОП-29/28.11.2018 г. с предмет: „Предпроектно проучване за монтаж на система за геотехнически мониторинг на СП „ПХРАО – Нови хан“ № в РОП: 00699-2018-0015.

28.11.2018 - 19.12.2018

Решение
Обявление
Документация
еЕЕДОП
Писмени разяснения
писмени разяснения 2
писмени разяснения 3
Протокол№ 1
Протокол №2
Уведомление за отваряне на цени
Протокол №3
Протокол №4
Доклад
Решение
Обявление за възложена поръчка
Договор

(Български) ОП-28/26.11.2018 г. с предмет: „Доставка на машина за изправяне, отмерване и рязане на армировъчна стомана”.

26.11.2018 - 03.12.2018

Обява
Техническа спецификация
Указания
Образци
Договор проект
Информация за удължаване на срок за получаване на оферти - до 06.12.2018 г
Протокол
Договор

Top