Buyer’s profile

(Български) ОП-22/16.10.2019 г. с предмет: „Доставка на контейнер – цистерна за киселини със стандартни и допълнителни комплектации за оборудване на специализирано транспортно средство за превоз на течни РАО между обекти на ДП РАО, разположени на територията на АЕЦ „Козлодуй“

16.10.2019 - 05.11.2019

(Български) ОП-15/13.09.2019 г. с предмет:  „Доставка на химикали, химически реактиви – стандартни разтвори, буферни разтвори и индикатори, йонообменни и хроматографски смоли, реагенти, тест набори, препарати за радиоактивна дезактивация за нуждите на ДП РАО“ № РОП 00699-2019-0007.

13.09.2019 - 03.10.2019

(Български) ОП – 13/04.09.2019 г. с предмет: „Разработване на „Процедура за освобождаване от регулиране на стоманобетонни конструкции в Контролираната зона на СП „ПХРАО-Нови хан” и „Оперативна процедура за освобождаване от регулиране на опаковки, съдържащи демонтирано оборудване от СП „ИЕ 1-4 блок”, измерени с FRM-02”.

04.09.2019 - 16.09.2019

Top