Buyer’s profile

(Български) ОП-24/08.10.2018 г. с предмет: „Повърхностно-отводнителна система, обслужваща площадките за временно съхраняване на РАО в контролираната зона на СП „ПХРАО-Нови хан“ и „Система за управление на технологични води в производствения цикъл на СП „ПХРАО-Нови хан“.

08.10.2018 - 23.10.2018

Top