Buyer’s profile

(Български) ОП-27/29.10.2018 г. с предмет: „Осигуряване на лични предпазни средства и работно облекло за персонала на ДП РАО“. № в РОП: 00699-2018-0014.

26.10.2018 - 30.11.2018

Решение
Обявление
Документация I част
Документация II част
еЕЕДОП за ВСИЧКИ обособени позиции, с ИЗКЛЮЧЕНИЕ на обособени позиции 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63 и 64
еЕЕДОП за обособени позиции с номера 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63 и 64
Писмени разяснения 1
Писмени разяснения 3
Писмени разяснения 2
Писмени разяснения 4
Писмени разяснения 5
Протокол № 1
Протокол № 2
Уведомление
Протокол № 3
Протокол № 4
Уведомление 2
Протокол № 5
Доклад
Решение за класиране
Допълнение към Доклад
Решение за класиране №2
Договор 1
Договор 2
Договор 3
Договор 4
Договор 5
Обявление за възложена поръчка

(Български) ОП-26/15.10.2018 г. с предмет: „Доставка на аерозолна лента за нуждите на СП „ИЕ 1-4 блок“ Номер на ОП в РОП 00699-2018-0013.

15.10.2018 - 05.11.2018

Решение
Обявление
Документация
еЕЕДОП
Протокол № 1
Протокол № 2
Уведомление за отваряне на цени
Протокол № 3
Доклад
Решение за класиране
Договор
Инфомация за възложена поръчка

(Български) ОП-25/10.10.2018 г. с предмет: „Доставка на комбиниран багер-товарач“. Номер на ОП в РОП 00699-2018-0012.

10.10.2018 - 31.10.2018

Решение
Обявление
Документация
еЕЕДОП
Уведомление за отваряне на цени
Протокол № 2
Доклад от работата на комисията
Решение
Договор
Обявление за възложена поръчка

Top