Buyer’s profile

(Български) ОП-24/08.10.2018 г. с предмет: „Повърхностно-отводнителна система, обслужваща площадките за временно съхраняване на РАО в контролираната зона на СП „ПХРАО-Нови хан“ и „Система за управление на технологични води в производствения цикъл на СП „ПХРАО-Нови хан“.

08.10.2018 - 23.10.2018

(Български) ОП-20/27.09.2018 г. с предмет: „Изготвяне на комплексна проектна разработка на тема: „Рекултивация и ландшафтно устройство на зелените площи на територията на Национално хранилище за погребване на радиоактивни отпадъци на площадка „Радиана“. Номер на ОП в РОП: 00699-2018-0011.

27.09.2018 - 18.10.2018

Top