Профил на купувача

ОП-16/06.07.2017 г.с предмет: ”Изграждане и поддържане на IP-VPN мрежа и предоставяне на достъп до Интернет в офисите на ДП РАО”

06.07.2017 - 13.07.2017

Обява
Техническо задание
Методика
Указания
Договор проект
ОБРАЗЦИ
Информация за удължаване на срока
Протокол № 1
Протокол № 2
Протокол № 3
Договор

ОП-15/28.06.2017 г. с предмет: „Избор на акредитиран орган за изпитване и оценка при определяне специфичната активност на радионуклидите в подлежащите на освобождаване от регулиране КСК от 1-4 блок на СП „ИЕ 1-4 блок” за три календарни години“.Номер на поръчката в РОП 00699-2017-0009

28.06.2017 - 01.08.2017

Решение

Решение
Обявление
Документация
Протокол № 1
Уведомление за отваряне на цени
Протокол № 2
Доклад
Решение за класиране
Рамково споразумение
Договор
Обявление за възложена поръчка

Нагоре