Профил на купувача

ОП-21/01.10.2018 г. с предмет: ”Доставка на електроматериали и консумативи за нуждите на ДП РАО”.

01.10.2018 - 08.10.2018

Обява
Техническа спецификация
Техническа спецификация
Указания
Образци
Договор
Указание по техническа спецификация
Информация за удължаване на срока за получаване на оферти - до 12.10.2018 г.
Съобщение за отваряне на оферти
Протокол
Договор

ОП-20/27.09.2018 г. с предмет: „Изготвяне на комплексна проектна разработка на тема: „Рекултивация и ландшафтно устройство на зелените площи на територията на Национално хранилище за погребване на радиоактивни отпадъци на площадка „Радиана“. Номер на ОП в РОП: 00699-2018-0011.

27.09.2018 - 18.10.2018

Решение
Обявление
Документация
еЕЕДОП
Разяснения
Разяснения 2
Протокол № 1
Уведомление
Протокол № 2
Протокол № 3
Доклад
Решение за прекратяване

ОП-19/25.09.2018 г. с предмет: „Доставка на филтри за системи ОВ и К за нуждите на специализираните поделения на ДП РАО през 2018г.“ Номер на ОП в РОП: 00699-2018-0010.

19.09.2018 - 16.10.2018

Решение
Обявление
Документация
еЕЕДОП
Уведомление за отваряне на цени
Протокол № 1
Протокол № 2
Доклад
Решение
Договор
Обявление за възложена поръчка

Нагоре