Профил на купувача

ОП-38/29.11.2017 г. с предмет: „Изработка и доставка на 2 броя метални кофражни форми (КФ 4 и КФ 5) за стоманобетонен контейнер (СтБК) за нуждите на СП „РАО-Козлодуй“. Номер на поръчката в РОП: 00699-2017-0018.

24.11.2017 - 08.01.2018

Обявление
Решение
Документация
Документация към техническото задание
Протокол № 1
Доклад
Решение за прекратяване

Нагоре