Профил на купувача

ОП-37/28.11.2017 г. с предмет: „Избор на изпълнител за Инженеринг по част Ел., КИП и А (проектиране, доставка и монтаж на технологично оборудване) на система за оптимизиране на процеса на преработка на генерираните от суперпреса HHS-1000-3R вторични РАО, изграждана в СП „РАО-Козлодуй“

28.11.2017 - 13.12.2017

Обява
Техническо задание
Указания
Договор
Образци
Документация към техническото задание
Съобщение за прекратяване

ОП-36/28.11.2017 г. с предмет: „Реализация на проект за повърхностно-отводнителна система, обслужваща площадките за временно съхраняване на РАО в контролираната зона на СП „ПХРАО-Нови хан“

28.11.2017 - 13.12.2017

Обява
Техническо задание
Указания
Договор проект
Образци
Проект
Писмени разяснения
Писмени разяснения 1
Протокол
Съобщение за прекратяване

Нагоре