Профил на купувача

ОП-08/11.07.2018 г. с предмет: „Доставка на нетна активна електрическа енергия и координатор на стандартна балансираща група за СП „ПХРАО – Нови хан“ към ДП „РАО“

11.07.2018 - 18.07.2018

Обява
Техническо задание
Указания
Образци
Договор проект
Информация за удължаване на срока за получаване на оферти
Съобщение за отваряне на оферти
Протокол

Нагоре