Профил на купувача

ОП-15/28.06.2017 г. с предмет: „Избор на акредитиран орган за изпитване и оценка при определяне специфичната активност на радионуклидите в подлежащите на освобождаване от регулиране КСК от 1-4 блок на СП „ИЕ 1-4 блок” за три календарни години“.Номер на поръчката в РОП 00699-2017-0009

28.06.2017 - 01.08.2017

Решение
Обявление
Документация
Протокол № 1
Уведомление за отваряне на цени
Протокол № 2
Доклад
Решение за класиране

ОП-13/21.06.2017г. – „Доставка и изграждане на система за наблюдение и контрол за нуждите на СП „ИЕ 1-4 блок”.

20.06.2017 - 18.07.2017

Решение
Обявление
Документация - І част
Документация - ІІ част
Приложение № 1 към Техническо задание № ТЗ-19 от 12.04.17 г
Решение за изменение
Протокол № 1
Протокол № 2
Уведомление за отваряне на цени
Протокол № 3
Доклад
Решение за класиране

Нагоре