Профил на купувача

ОП-18/05.09.2018 г. с предмет: „Изработка и доставка на 2 броя метални кофражни форми за стоманобетонен контейнер (СтБК) и 2 броя метални кофражни форми за капак на стоманобетонен контейнер. Номер на ОП в РОП: 00699-2018-0009

05.09.2018 - 26.09.2018

Решение
Обявление
Документация
Електронен ЕЕДОП
Чертежи към техническото задание
Разяснение
Протокол № 1
Протокол № 2
Уведомление за отваряне на цени
Протокол № 3
Протокол № 4
Доклад
Решение за класиране

ОП-17/21.08.2018 г. с предмет: „Доставка на полиетиленови чували и пликове, полиетиленово платно, биг бег опаковки, стреч фолио, чували от сезал, полипропиленови чували и пликове с цип“. Номер на ОП в РОП: 00699-2018-0008

21.08.2018 - 11.09.2018

Решение
Обявление
Документация
Техническа спецификация
еЕЕДОП
Писмени разяснения
Писмени разяснения 2
Протокол № 1
Протокол № 2
Протокол № 3
Уведомление
Протокол 4
Доклад
Решение

Нагоре