Профил на купувача

ОП-41/ 28.12.2017 г. „Групово здравно (медицинско) застраховане на работници и служители на ДП РАО“. Номер на поръчката в РОП: 00699-2017-0020

28.12.2017 - 01.02.2018

Обявление
Решение
Документация
Протокол № 1
Уведомление за отваряне на цени
Протокол № 2
Доклад № 1
Протокол № 3
Доклад № 2
Решение за класиране

ОП-40/15.12.2017 г. с предмет: „Събиране, транспортиране и третиране в инсталации (утилизация) на демонтирани стоманобетонни конструкции, получени от дейностите по извеждане от експлоатация на 1-4 блок на АЕЦ „Козлодуй“ . Номер на поръчката в РОП: 00699-2017-0019.

11.12.2017 - 16.01.2018

Обявление за възложена поръчка

Решение
Обявление
Документация
Уведомление за отваряне на цени
Протокол №1
Протокол №2
Доклад
Решение
Рамково споразумение
Обявление за възложена поръчка

ОП-39/28.11.2017 г. с предмет: „Преустройство на кран, козлови едногредов с товароподемност 12, 5 тона на 16,0 тона в контролираната зона на СП „ПХРАО – Нови хан“.

29.11.2017 - 06.12.2017

Обява
Техническо задание
Указания
Договор проект
Образци
Техническа документация
Информация за удължаване на срок от 07.12.2017 - обявата е валидна до 11.12.2017 год.
Протокол

Нагоре