Профил на купувача

ОП-04/24.04.2018 г. с предмет: „Доставка на технически и еталонни газови смеси за нуждите на ДП РАО през 2018 г.“. Номер на поръчката в РОП: 00699-2018-0004

24.04.2018 - 15.05.2018

Решение
Обявление
Документация
Образец на електронен ЕЕДОП (еЕЕДОП) в XML и PDF формат(1)
Протокол №1
Уведомление за отваряне на цени
Протокол №2
Протокол №3
Доклад
Решение
Договор
Обявление за възложена поръчка

Нагоре