Профил на купувача

ОП-10/29.05.2017 г. с предмет: ”Доставка на нетна активна електрическа енергия и координатор на стандартна балансираща група за СП „ПХРАО-Нови хан“ към ДП РАО“

29.05.2017 - 05.06.2017

Обява
Техническа спецификация
Методика
Указания
Договор проект
ОБРАЗЦИ
Информация за удължаване на срока до 09.06.2017 г
Протокол №2
Протокол №1

Нагоре