Профил на купувача

ОП-21/25.07.2017 г. с предмет: „Доставка на 1 брой аерозолен монитор УДА-1АБ за непрекъснато измерване и оценка на обемната активност на въздуха при извършване на дейности в ЦПРАО”

25.07.2017 - 02.08.2017

Обява
Техническа спецификация
Указания
Договор проект
ОБРАЗЦИ
Информация за удължаване на срок
Протокол

ОП-19/11.07.2017 г. с предмет: „Доставка на лични предпазни средства и работно облекло“.Номер на поръчката в РОП: 00699-217-0011

11.07.2017 - 11.08.2017

Протокол № 1

Решение
Обявление
Документация
Писмени разяснения
Писмени разяснения
Схеми
Писмени разяснения
Писмени разяснения
Писмени разяснения
Протокол № 1

Нагоре