Профил на купувача

ОП-36/28.11.2017 г. с предмет: „Реализация на проект за повърхностно-отводнителна система, обслужваща площадките за временно съхраняване на РАО в контролираната зона на СП „ПХРАО-Нови хан“

28.11.2017 - 13.12.2017

Обява
Техническо задание
Указания
Договор проект
Образци
Проект
Писмени разяснения
Писмени разяснения 1

ОП-38/29.11.2017 г. с предмет: „Изработка и доставка на 2 броя метални кофражни форми (КФ 4 и КФ 5) за стоманобетонен контейнер (СтБК) за нуждите на СП „РАО-Козлодуй“. Номер на поръчката в РОП: 00699-2017-0018.

24.11.2017 - 08.01.2018

Обявление
Решение
Документация
Документация към техническото задание

Нагоре