Профил на купувача

ОП-27/29.10.2018 г. с предмет: „Осигуряване на лични предпазни средства и работно облекло за персонала на ДП РАО“. № в РОП: 00699-2018-0014.

26.10.2018 - 30.11.2018

Решение
Обявление
Документация I част
Документация II част
еЕЕДОП за ВСИЧКИ обособени позиции, с ИЗКЛЮЧЕНИЕ на обособени позиции 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63 и 64
еЕЕДОП за обособени позиции с номера 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63 и 64
Писмени разяснения 1
Писмени разяснения 3
Писмени разяснения 2
Писмени разяснения 4
Писмени разяснения 5
Протокол № 1
Протокол № 2
Уведомление
Протокол № 3
Протокол № 4
Уведомление 2
Протокол № 5
Доклад
Решение за класиране
Допълнение към Доклад
Решение за класиране №2

Нагоре