Профил на купувача

ОП-24/08.10.2018 г. с предмет: „Повърхностно-отводнителна система, обслужваща площадките за временно съхраняване на РАО в контролираната зона на СП „ПХРАО-Нови хан“ и „Система за управление на технологични води в производствения цикъл на СП „ПХРАО-Нови хан“.

08.10.2018 - 23.10.2018

Обява
Техническо задание
Указания
Образци
Договор проект
Повърхностно-отводнителна система
Управление на технологични води
Информация за удължаване на срока за получаване на оферти - до 29.10.2018 г.
Протокол 1
Протокол № 2

Нагоре