Профил на купувача

ОП-02/21.02.2018 г. с предмет: „Абонаментно техническо (сервизно) обслужване и ремонт на повдигателни съоръжения, собственост на ДП „РАО“. Номер на поръчката в РОП: 00699-2018-0002

21.02.2018 - 14.03.2018

Решение
Обявление
Документация І част
Документация ІІ част
Допълнителна информация, относно посещението на обектите
Писмени разяснения
Протокол № 1
Уведомление
Протокол № 2
Протокол № 3
Доклад
Решение за класиране

Нагоре