Считано от 14 юни 2020 г. Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП) е задължителна за ползване от всички възложители. Профил на купувача на ДП РАО може да бъде намерен на този линк https://app.eop.bg/buyer/27002

ОП-22/16.10.2019 г. с предмет: „Доставка на контейнер – цистерна за киселини със стандартни и допълнителни комплектации за оборудване на специализирано транспортно средство за превоз на течни РАО между обекти на ДП РАО, разположени на територията на АЕЦ „Козлодуй“

16.10.2019 - 05.11.2019

ОП – 13/04.09.2019 г. с предмет: „Разработване на „Процедура за освобождаване от регулиране на стоманобетонни конструкции в Контролираната зона на СП „ПХРАО-Нови хан” и „Оперативна процедура за освобождаване от регулиране на опаковки, съдържащи демонтирано оборудване от СП „ИЕ 1-4 блок”, измерени с FRM-02”.

04.09.2019 - 16.09.2019

Нагоре