ОП-15/13.09.2019 г. с предмет:  „Доставка на химикали, химически реактиви – стандартни разтвори, буферни разтвори и индикатори, йонообменни и хроматографски смоли, реагенти, тест набори, препарати за радиоактивна дезактивация за нуждите на ДП РАО“ № РОП 00699-2019-0007.

A A A
Нагоре