Считано от 14 юни 2020 г. Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП) е задължителна за ползване от всички възложители. Профил на купувача на ДП РАО може да бъде намерен на този линк https://app.eop.bg/buyer/27002

ОП-20/27.09.2018 г. с предмет: „Изготвяне на комплексна проектна разработка на тема: „Рекултивация и ландшафтно устройство на зелените площи на територията на Национално хранилище за погребване на радиоактивни отпадъци на площадка „Радиана“. Номер на ОП в РОП: 00699-2018-0011.

27.09.2018 - 18.10.2018

Нагоре