Считано от 14 юни 2020 г. Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП) е задължителна за ползване от всички възложители. Профил на купувача на ДП РАО може да бъде намерен на този линк https://app.eop.bg/buyer/27002

ОП-32/20.11.2017 г. с предмет: „Избор на изпълнител за Инженеринг по част Ел., КИП и А (проектиране, доставка и монтаж на технологично оборудване) на система за оптимизиране на процеса на преработка на генерираните от суперпреса HHS-1000-3R вторични РАО, изграждана в СП „РАО-Козлодуй“

20.11.2017 - 05.12.2017

ОП-25/05.10.2017 г. с предмет: „Доставка на реагенти, химически реактиви, стандартни разтвори, буферни разтвори, йонообменни и хроматографски смоли, сертифицирани сравнителни материали на радиоактивни изотопи и материали за течносцинтилационно измерване за нуждите на ДП РАО за 2017 г.“. Номер на поръчката в РОП: 00699-2017-0015.

04.10.2017 - 26.10.2017

Нагоре