Считано от 14 юни 2020 г. Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП) е задължителна за ползване от всички възложители. Профил на купувача на ДП РАО може да бъде намерен на този линк https://app.eop.bg/buyer/27002

ОП-22/28.07.2017 г. с предмет: Доставка на електронни дозиметри за индивидуален дозиметричен контрол за нуждите на СП „ПХРАО – Нови хан” и доставка на електронни дозиметри за индивидуален дозиметричен контрол, като система за дозиметричен контрол за нуждите СП „ИЕ 1-4 блок”

28.07.2017 - 18.08.2017

ОП-15/28.06.2017 г. с предмет: „Избор на акредитиран орган за изпитване и оценка при определяне специфичната активност на радионуклидите в подлежащите на освобождаване от регулиране КСК от 1-4 блок на СП „ИЕ 1-4 блок” за три календарни години“.Номер на поръчката в РОП 00699-2017-0009

28.06.2017 - 01.08.2017

Решение

Нагоре