Управление на РАО от работата на АЕЦ

A A A

Специализирано поделение „Радиоактивни отпадъци – Козлодуй”

Специализирано поделение „РАО – Козлодуй” (СП “РАО – Козлодуй”) функционира на площадката на АЕЦ „Козлодуй”. В поделението се събират, сортират, транспортират, преработват и съхраняват отпадъците, генерирани от експлоатацията и ремонтните кампании на енергоблоковете на централата.

По доказани констатации на Световната ядрена асоциация ядрената енергетика е единственият промишлен отрасъл, който поема пълна отговорност за всички отпадъци, генерирани в процеса на работа. Тази мисия в България се изпълнява от Държавно предприятие „Радиоактивни отпадъци”.

В началото на 90-те години на XX век във връзка с пускането в експлоатация на двете хилядамегаватови мощности на АЕЦ „Козлодуй” възниква необходимост от трайно и надеждно решаване на въпроса с управлението на ниско- и среднорадиоактивните отпадъци, генерирани от атомната централа.

В периода 1997-2000 г. се извършва интензивно строителство и пуско-настроечни дейности на обектите на бъдещото поделение, което към този момент изпълнява дейностите по управление на РАО, като Управление „РАО и ОЯГ” в рамките на АЕЦ „Козлодуй”.

На 29 април 2005 г. ДП РАО получава Лицензия серия Е рег. № 01740 за експлоатация на ядрено съоръжение за управление на радиоактивни отпадъци чрез Специализирано поделение „РАО – Козлодуй”. През 2008 г. лицензията е подновена поради изтичане на срока й на валидност. Новият документ е в сила за следващите 7 години или до 2015 г.

На 1 юни 2015 г.  ДП РАО  получава  лицензия  за експлоатация на съоръжение за управление на радиоактивни отпадъци чрез Специализирано поделение „Радиоактивни отпадъци – Козлодуй”. Документът е издаден на 28 април 2015 г. и подновява предишната лицензия за тази дейност от 2008 г. Срокът на новата лицензия е 10 години.

В резултат от експлоатацията и ремонтната дейност на атомната централата се получават различни видове РАО, които се дефинират в различни потоци. Най-общо ниско и средноактивните РАО могат да се разделят на две основни групи течни и твърди отпадъци.

Високоактивните РАО от категория 3 в съответствие с чл. 5 от „Наредба за безопасност при управление на РАО”, не се приемат за преработка в СП „РАО – Козлодуй”, а се съхраняват в хранилища на АЕЦ „Козлодуй”

Отработеното ядрено гориво, според действащото българско законодателство не се определя като радиоактивен отпадък. Неговото управление е предмет на спогодби между България и Русия, където отработеното гориво се връща през определени периоди от време.

ДП РАО има грижата за ниско- и средноактивните отпадъци от категория 2А, генерирани в АЕЦ „Козлодуй”.

Твърдите радиоактивни отпадъци се генерират в резултат на обслужването и ремонта на съоръженията в атомната централа. Те са части от демонтирано оборудване, арматура, филтри, инструменти, специално облекло за работа в контролираната зона, строителни отпадъци и др.

Течните радиоактивни отпадъци са водни разтвори, суспензии, концентрати, масла. Значително количество радиоактивни отпадъци се очаква да бъдат отделени и в процеса на постепенно извеждане от експлоатация на блокове в АЕЦ „Козлодуй”.

Специализираното поделение „РАО – Козлодуй” работи по комплексни програми, които обхващат всички дейности по управлението на генерираните експлоатационни радиоактивни отпадъци от атомната централа, а също така и напрупаните „историчеки” РАО.

Управлението на РАО обхваща целият технологичен цикъл – от възникването им, през предварителната им обработка, преработката, транспорт и привеждането в съответното състояние за временно съхранение и последващо погребване.

Дейността на СП „РАО – Козлодуй” се осъществява чрез три основни обекта :

-       Цех за преработка на РАО;

-       Склад за съхранение на кондиционирани РАО;

-       Площадка „Варово стопаснтво”

Цеха за преработка на РАО включва три основни технологични линии:

-       Линия за преработка на твърди РАО;

-       Линия за преработка на течни РАО;

-       Инсталация за дезактивация на метални РАО:

Линията преработка на твърди радиоактивни отпадъци е с капацитет около 1300 куб. м година.

Линията за преработка на течни радиоактивни отпадъци е предназначена за преработка на течни РАО и е с капацитет 450 куб. м на година.

Инсталацията за дезактивация на метални РАО (ИДМРАО) е изградена на модулен принцип и е с капацитет 25 тона на година.

Опаковането на вече преработените отпадъци се извършва в стоманобетонни контейнери (СтБК), които се обработват в зависимост от вида отпадъци, които ще се поставят в тях. В рамките на една работна смяна в поделението се преработват около10 кубични метра твърди и 5 кубични метра течни  радиоактивни отпадъци. Основен принцип при преработката на отпадъците е стремежът към намаляване на техния обем.

Специализираният технологичен контрол се изпълнява в модерен лабораторен комплекс.

Вторият обект на СП „РАО-Козлодуй” е склада за съхранение на кондиционирани  РАО (ССКРАО), който е с капацитет 1920 броя СтБК и е предназначен за временно съхранение. ССКРАО е надземно модерно съоръжение. Всички дейности в него, включително складирането на опаковките с преработените кондиционирани радиоактивни отпадъци, се изпълняват чрез компютърна програма, дистанционно, от пулт за управление с видеотехника.

От екологична гледна точка са осигурени три инженерни бариери срещу разпространяването на радиоизотопи в околната среда. Първата бариера се съдържа в резултата на цялостната обработка, който е краен циментиран продукт. На второ място той се запечатва в стоманобетонен контейнер, който е отлят с персонален номер, и накрая се поставя в специализиран склад-хранилище.

Благодарение на работата на Специализираното поделение „РАО – Козлодуй” постепенно трайно се решава въпросът с натрупаните ниско- и среднорадиоактивни отпадъци за повече от 35 години експлоатация на атомната централа, които са генерирани от момента на пуск на първия реактор. Години наред те са съхранявани в непреработен вид, съгласно проекта им,  в изолирани помещения към отделните блокове, наречени спецкорпуси, а най-нискоактивните – на външна площадка. Днес т. нар. „исторически отпадъци” постепенно се извличат, транспортират, обработват и минимизират  в поделението, след което се  поставят в надеждни опаковки.

Опитът, натрупан от специалистите в годините на експлоатация на съоръжението, позволява успешно изпълнение и дори надхвърляне на обема на годишните производствени програми. Този факт дава увереност за високоефективна работа на специализираното поделение към момента на професионално предизвикателство, свързано с процеса по извеждане на ядрени съоръжения от експлоатация, което ще наложи  изключително интензивен ритъм на работа.

Нагоре