Новини

A A A

Мониторингова мисия за Програмата по извеждане от експлоатация на ядрени мощности

08.10.2021

Представители на Европейската комисия (ЕК), Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) и Министерство на енергетиката посетиха на 5 и 6 октомври 2021 г. съоръжения на Държавно предприятие „Радиоактивни отпадъци” на площадка „Козлодуй”. Визитата бе в рамките на програмата на редовна мониторингова мисия за преглед на дейностите по извеждане от експлоатация на спрените 1-4 блок на АЕЦ „Козлодуй”, които изпълнява предприятието.
Мониторинговият екип беше в състав: от страна на българската държава – Мирослав Дамянов, зам.-министър на енергетиката;  от страна на ЕК – Ян Панек, Директор на Генерална дирекция „Енергетика“, Джанфранко Брунети, зам.-ръководител на отдел D2 към Генерална дирекция „Енергетика“ и Карлос Алварез Агилера, служител по политиките – сектор „Извеждане от експлоатация“; от страна на ЕБВР – Валентин Шайдер, зам.-директор на Департамент „Ядрена безопасност“ и ръководител на Международен фонд „Козлодуй“. Те се запознаха на място с актуалния статус на Програмата по извеждане от експлоатация на спрените 440-мегаватови блокове на атомната централа. В рамките на двата дни делегатите посетиха Специализираните поделения „Извеждане от експлоатация  – 1-4 блок“ и „Радиоактивни отпадъци – Козлодуй“, Съоръжението за плазмено изгаряне, Цеха за намаляване на размерите и дезактивация на материалите от извеждане от експлоатация, сграда в процес на реконструкция с бъдещо предназначение за производство на стомано-бетонни контейнери, строителната площадка на Националното хранилище за ниско- и средноактивни радиоактивни отпадъци, както и сградата на новоизградения Информационен център по извеждане от експлоатация. След като бе подробно запознат с най-същественото в процеса по извеждане, постигнато през отчетния период за първото полугодие на 2021 година, мониторинговият екип проведе среща с изпълнителния директор на ДП РАО – Дилян Петров и представители на висшия мениджмънт на предприятието.
Сред основните теми, обсъдени по време на срещата, бяха изпълнението на планираните срокове на отделните проекти и дейности, свързани с цялостния процес по извеждане от експлоатация, влиянието на ковид кризата, необходимостта от съвместни анализи за хода на програмата, като се отчита натрупаният опит чрез аналогичната програма в АЕЦ „Бохунице V1“, Словакия, която също се подпомага от донорите. Всички участници в разговорите се обединиха в общ извод, че работата на мониторинговата мисия е важна установена практика със значима полза за крайната цел – безопасното извеждане от експлоатация на спрените ядрени мощности.
„Мисля, че за нас е много важно да идваме често в Козлодуй и да наблюдаваме какъв е напредъкът на проектите. Сегашното ни посещение е много специално, защото имахме един ограничен период от време, в който не беше възможно да пътуваме за България заради ковид рестрикциите. Така че много се радвам, че успяхме да направим една цялостна обиколка не само в съоръженията на площадката на АЕЦ „Козлодуй“, а и в Националното хранилище за радиоактивни отпадъци. Посещението ни в новия Информационен център по извеждане от експлоатация несъмнено беше от съществено значение, защото всички знаем колко важно е осигуряването на информация на обществеността не само за бъдещите разработки в ядрената област, но и за подкрепата, която Европейският съюз осигурява за тези проекти“, обобщи в края на визитата Ян Панек.
Мониторинговата мисия се провежда на всеки шест месеца и има за цел да установи реалния напредък на дейностите и проектите по извеждането, които се финансират безвъзмездно от Международен фонд „Козлодуй”. Заради ковид рестрикциите обичайният ритъм на посещенията бе нарушен и последната визита на представители на ЕК и ЕБВР се състоя през октомври 2020 година.


В съответствие с регламента на Европейския съюз за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на България в процеса на извеждане на ядрени мощности* и процедурите, приложими към него, изпълнението на дейностите, които се финансират от МФ „Козлодуй“, са обект на редовен мониторинг. Според действащите правила, напредъкът по Програмата за извеждане се проверява всяко полугодие в няколко последователни стъпки. ДП РАО изготвя Мониторингов отчет, представящ изпълнението на планираните дейности за съответния период, който се удостоверява от Европейската банка за възстановяване и развитие и представя в ГД „Енергетика“ на Европейската комисия (ЕК). Следва посещение  на място на площадка „Козлодуй“ от представители на ЕК с цел непосредствено проследяване на място на изпълнението на дейностите, посочени в документа. Процедурата завършва с финално заседание на Комитета, на което се обобщават резултатите от мониторинга и съответно се приема Мониторинговия отчет.
* Регламент (ЕВРАТОМ) №2021/100

Нагоре