Европейско законодателство

A A A
Директива 2014/87/Евратом на Съвета от 8 юли 2014 година за изменение на Директива 2009/71/Евратом за установяване на общностна рамка за ядрената безопасност на ядрените инсталации
Директива 2013/59/ЕВРАТОМ на СЪВЕТА от 5 декември 2013 година за определяне на основни норми на безопасност за защита срещу опасностите, произтичащи от излагане на йонизиращи лъчения и за отмяна на директиви 89/618/Евратом, 90/641/Евратом, 96/29/Евратом, 97/43/Евратом и 2003/122/Евратом
Регламент (ЕВРАТОМ) № 1368/2013 на Съвета за подкрепата на Съюза за програмите за подпомагане на извеждането от експлоатация на ядрени съоръжения в България и Словакия и за отмяна на регламенти № 549/2007 и № 647/2010
ДИРЕКТИВА 2011/70/ЕВРАТОМ НА СЪВЕТА от 19 юли 2011 година за създаване на рамка на Общността за отговорно и безопасно управление на отработено гориво и радиоактивни отпадъци
ДИРЕКТИВА 2009/71/ЕВРАТОМ НА СЪВЕТАот 25 юни 2009 година за установяване на общностна рамка за ядрената безопасност на ядрените инсталации
Нагоре