(Български) ОП-38/29.11.2017 г. с предмет: „Изработка и доставка на 2 броя метални кофражни форми (КФ 4 и КФ 5) за стоманобетонен контейнер (СтБК) за нуждите на СП „РАО-Козлодуй“. Номер на поръчката в РОП: 00699-2017-0018.

A A A
Top