(Български) ОП-02/21.02.2018 г. с предмет: „Абонаментно техническо (сервизно) обслужване и ремонт на повдигателни съоръжения, собственост на ДП „РАО“. Номер на поръчката в РОП: 00699-2018-0002

A A A
Top