(Български) ОП-25/05.10.2017 г. с предмет: „Доставка на реагенти, химически реактиви, стандартни разтвори, буферни разтвори, йонообменни и хроматографски смоли, сертифицирани сравнителни материали на радиоактивни изотопи и материали за течносцинтилационно измерване за нуждите на ДП РАО за 2017 г.“. Номер на поръчката в РОП: 00699-2017-0015.

A A A
Top