Новини

A A A

Комисията по петициите на ЕП отхвърли жалба на неправителствени организации срещу изграждането на българското хранилище за радиоактивни отпадъци

20.02.2020

Информация на ДП „Радиоактивни отпадъци“ по повод новината, че Комисията по петициите на Европейския парламент със свое решение от 19 февруари 2020 година прекрати наблюдението над строежа на Националното хранилище за ниско- и средноактивни радиоактивни отпадъци (НХ РАО),  обосновано със становището на Европейската комисия, че съоръжението се изгражда според изискванията на закона.
Петицията  беше оповестена на 30 юли 2019 година от група български и румънски неправителствени организации с искане за спиране на финансирането и изграждането на НХ РАО. Документът бе адресиран и до премиерите на страните донори в Международен  фонд „Козлодуй”*.
ДП РАО изгражда Националното хранилище за погребване на радиоактивни отпадъци в съответствие с изискванията на Единната конвенция за безопасност при управление на отработеното гориво и за безопасност при управление на радиоактивни отпадъци, Директива 2011/70/ЕВРАТОМ от 19 юли 2011 г. за създаване на рамка на общността за отговорно и безопасно управление на отработено гориво и радиоактивни отпадъци, законовите изисквания на българската нормативна база, стандартите по безопасност на Международната агенция за атомна енергия, Стратегията за управление на отработено ядрено гориво и на радиоактивните отпадъци до 2030 г., добрите практики в развитите европейски страни.
След като бъде изградено, НХ РАО на площадка „Радиана“  ще бъде предназначено за погребване на ниско- и средноактивни отпадъци, категория 2а съгласно Наредбата за безопасност при управление на радиоактивни отпадъци.
Първият етап на НХ РАО, който се финансира от Международен фонд „Козлодуй“, е предназначен за погребване на ниско- и средноактивни отпадъци, които са генерирани при извеждането от експлоатация на блокове 1-4 на АЕЦ „Козлодуй“.
Изграждането на НХ РАО е възложено на ДП РАО с РМС №683/25.07.2005 г. С РМС №898/8.12.2011 г. НХ РАО е определено за национален обект и  обект с национално значение. С ПМС №3/10.01.2013 г. обектът е обявен за стратегически от значение за националната сигурност.
В Доклада за оценка на въздействието върху околната среда убедително е доказано отсъствието на въздействие на Националното хранилище върху населението и околната среда от погребването на ниско и средноактивни отпадъцикатегория 2а. Съгласно заключенията на експертите не се очакват радиационни въздействия.
Безопасността на хранилището е защитена пред Агенцията за ядрено регулиране (АЯР) в Предварителна оценка по безопасност, която е част от процедурата за одобряване на избраната площадка, както и в Междинния отчет за анализ на безопасността, които е част от процедурата по одобряване на техническия проект на хранилището. Площадка „Радиана“ и техническият проект на хранилището са одобрени със заповед на председателя на Агенцията за ядрено регулиране. АЯР е издала разрешение за строителство на НХ РАО. Министерството на регионалното развитие и благоустройството е одобрило техническия проект и е издало разрешение за строеж.


*Международен фонд „Козлодуй” (KIDSF Kozloduy International Decommissioning Support Fund)
През м. ноември 1999 г. българското правителство и Европейската комисия подписват споразумение, според което българското правителство поема твърд ангажимент за затваряне и извеждане от експлоатация на блокове 1-4 на АЕЦ “Козлодуй”. През м. юни 2000 г. е създаден Международен фонд “Козлодуй” (МФК), администриран от Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР), за безвъзмездно подпомагане дейностите по извеждане от експлоатация и намаляване на негативните последици от ранното затваряне на блоковете.
Международен фонд „Козлодуй”се поддържа от Европейския съюз. Останалите дарители са Австрия, Белгия, Дания, Франция, Гърция, Ирландия, Холандия, Испания, Швейцария и Обединеното кралство.
МФК се управлява от Асамблеята на донорите, която предоставя стратегическо управление. ЕБВР предоставя технически, проекто-управленски, финансови, законови и административни услуги. Финансирането на проектите зависи от одобрението на Асамблеята на донорите, в случай, че България се съобразява със задълженията си по закриването. Заседанията на Асамблеята се провеждат два пъти годишно.

Нагоре