Новини

A A A

Положителна оценка от Мониторинговия комитет за изпълнението на Програмата за извеждане от експлоатация на 1-4 блок на АЕЦ „Козлодуй“

09.10.2020

На 9 октомври 2020 г. се проведе видеоконферентно заседание на Мониторинговия комитет по изпълнение на Програма „Козлодуй“ за извеждане от експлоатация на 1-4 блок на атомната централа.

В съответствие с регламента на Европейския съюз за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на България в процеса на извеждане на ядрени мощности* и процедурите**, приложими към него, изпълнението на дейностите, които се финансират от МФ „Козлодуй“, са обект на редовен мониторинг. Според действащите правила, напредъкът по Програмата за извеждане се проверява всяко полугодие в няколко последователни стъпки. ДП РАО изготвя Мониторингов отчет, представящ изпълнението на планираните дейности за съответния период, който се удостоверява от Европейската банка за възстановяване и развитие и представя в ГД „Енергетика“ на Европейската комисия (ЕК). Следва посещение  на място на площадка „Козлодуй“ от представители на ЕК с цел непосредствено проследяване на място на изпълнението на дейностите, посочени в документа. Процедурата завършва с финално заседание на Комитета, на което се обобщават резултатите от мониторинга и съответно се приема Мониторинговия отчет.

Заседанието на Мониторинговия комитет за първото полугодие на 2020 г. беше предшествано от посещение в периода 1-2 октомври 2020 г. от представители на ЕК в съоръженията на ДП РАО на площадка „Козлодуй“. Жан-Филип Гизе – ръководител на сектор „Извеждане от експлоатация“ и Карлос Алварез Агилера – ръководител по Програмата от ГД „Енергетика“ се запознаха на място с актуалния статус на проекта за изграждане на етап I на Националното хранилище за ниско- и средноактивни РАО (НХ РАО) и мерките във връзка с  прилагането и поддържането на най-високи стандарти и култура за безопасност за целия период на изпълнение на проекта.  Те посетиха и Контролираната на зона на блокове 1-4, които са в процес на извеждане от експлоатация, и отделиха специално внимание на двете нови съоръжения: Цех за намаляване на размерите и дезактивация (ЦНРД) на материали от извеждането и Съоръжение за плазмено изгаряне (СПИ).

Заседанието, проведено на 9 октомври 2020 г., беше съпредседателствано от Масимо Гариба – зам. генерален директор на ГД „Енергетика“ на ЕК с ресори „Ядрена енергетика, безопасност и ITER”, „Мерки за безопасност на ЕВРАТОМ“, и от зам.-министъра на енергетиката Жечо Станков, в качеството му на Програмен координатор по Програмата за извеждане от експлоатация на блокове 1 4 на АЕЦ „Козлодуй“. В срещата взеха участие Балтазар Линдауер и Валентин Шайдер – съответно директор на департамент „Ядрена безопасност“ и зам. директор – ръководител на МФ „Козлодуй“ в ЕБВР, както и експерти от Министерство на енергетиката и ДП РАО.

По време на заседанието бе дискутиран рискът, свързан с пандемията COVID-19 и продължаването на прилагане на ефективни мерки с цел минимизиране на евентуални закъснения в изпълнението на Програмата. Участниците в срещата подчертаха факта, че в изпълнение на Заповед №Е РД-16-138/16.03.2020 г. на Министъра на енергетиката, ДП РАО е въвело ефективни мерки за предотвратяване разпространението на COVID 19 сред служителите за запазване непрекъсваемостта на дейностите. По време на заседанието бяха отчетени още основните постигнати цели за периода, а именно: успешното завършване през м. май 2020 г. на втората от четирите експлоатационни кампании на СПИ; напредъкът в подготвителните работи за изпълнение на проекта за дезактивация на първи контур на блокове 1-4 на АЕЦ „Козлодуй“, където ще се приложи опитът и наличното оборудване от успешно извършената дезактивация на първи контур на два блока на АЕЦ V1 по Програмата за извеждане от експлоатация в Словакия; установяването на подобрена организация на работа от всички страни, участващи в строителния процес за изграждането на Етап I на НХ РАО, при спазване на най високите международни стандарти и култура за безопасност.
Участниците в Мониторинговия комитет от страна на ЕК и ЕБВР констатираха обективността на отчета, представен от ДП РАО, и изразиха удовлетворение от постигнатите резултати при реализацията на Програма „Козлодуй“.

………………………..
* Регламент (ЕВРАТОМ) №1368/2013
**Решение за изпълнение на Комисията C (2019) 3073 от 26.04.2019 г.

Нагоре